SFS 2012:817 Förordning om ändring i förordningen (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden

120817.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1793) med
instruktion för Domarnämnden;

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2010:1793) med instruktion för
Domarnämnden ska ha följande lydelse.

6 §

De ledamöter och ersättare som ska vara jurister verksamma utanför

domstolsväsendet förordnas på förslag av

� Arbetsgivarverket,
� Sveriges Kommuner och Landsting, samt
� Sveriges advokatsamfund.
Personer som nomineras av Sveriges advokatsamfund ska vara advokater.
Samtliga personer som nomineras bör ha kunskap om och erfarenhet av

rekryteringsfrågor och andra arbetsgivarfrågor.

Förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser,

nämnder och råd m.m. ska tillämpas på de ledamöter och ersättare som
representerar allmänheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2012:817

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012