SFS 2012:818 Förordning om ändring i förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden

120818.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1077) med
instruktion för Revisorsnämnden;

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1077) med instruktion

för Revisorsnämnden ska införas två nya paragrafer, 9 och 10 §§, samt när-
mast före 9 § en ny rubrik av följande lydelse.

Avgifter

9 §

Revisorsnämndens verksamhet ska finansieras med avgifter. Avgifts-

inkomsterna disponeras av Revisorsnämnden.

10 §

Revisorsnämnden får sälja sammanställningar och utdrag ur revisors-

registret. Inkomsterna disponeras av Revisorsnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Måns Wigén
(Justitiedepartementet)

SFS 2012:818

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012