SFS 2012:808 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

120808.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 4 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 §

2

En upplagshavare som avser att flytta bränsle enligt 3 a kap. 2 § ska

ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i
Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen av bränslet.

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning påbörjas och

uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de
bränslen som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av
medeltalet ska hänsyn endast tas till de dygn under ett år då flyttningar av
bränsle enligt 3 a kap. 2 § sker. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd
skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-
land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten
inte har betalats i rätt tid.

Upplagshavare ska även ställa säkerhet för betalning av skatt för sådana

lagerbrister som avses i 5 kap. 1 § 1 c. Säkerheten ska uppgå till ett belopp
som motsvarar tio procent av skatten på de bränslen som upplagshavaren i
medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet får tas i
anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

Vid beräkning av säkerhetsbelopp enligt tredje stycket får bortses från

bränslen som beredskapslagras enligt lagen (2012:806) om beredskapslag-
ring av olja.

Denna lag träder i kraft den 30 december 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:162, bet. 2012/13:FöU2, rskr. 2012/13:49.

2 Senaste lydelse 2011:287.

SFS 2012:808

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012