SFS 2012:819 Lag om ändring i jordabalken

120819.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap 55 c § jordabalken2 ska ha

följande lydelse.

12 kap.

55 c §

3

Vid prövning av hyran ska hyra för lägenheten som har bestämts i

en förhandlingsöverenskommelse enligt hyresförhandlingslagen (1978:304)
anses som skälig, om

1. den organisation av hyresgäster som är part i överenskommelsen var

etablerad på orten när överenskommelsen ingicks,

2. det i överenskommelsen har bestämts att hyran ska fastställas enligt

denna paragraf,

3. överenskommelsen omfattar samtliga bostadslägenheter i huset och har

träffats innan det har träffats hyresavtal för någon av lägenheterna, och

4. det inte har förflutit mer än femton år sedan den första bostadshyres-

gästen tillträdde lägenheten.

Vid ombyggnad av del av hus eller tillbyggnad av hus ska vad som sägs i

första stycket 3 om samtliga bostadslägenheter i stället avse samtliga
bostadslägenheter som bildats av utrymmen som tidigare inte till någon del
använts som bostadslägenhet.

Det som sägs i första stycket gäller inte om det finns synnerliga skäl att

inte anse hyran i förhandlingsöverenskommelsen som skälig. Det gäller inte
heller den del av hyran som avser ersättning enligt 20 § hyresförhandlings-
lagen.

Trots första stycket får hyran ändras i den mån det är skäligt med hänsyn

till den allmänna hyresutvecklingen på orten sedan överenskommelsen träf-
fades.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. I fråga om hyra som bestämts i en förhandlingsöverenskommelse som

ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1 Prop. 2012/13:1, utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU1, rskr. 2012/13:56.

2 Balken omtryckt 1971:1209.

3 Senaste lydelse 2006:408.

SFS 2012:819

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:819

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)