SFS 2012:820 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

120820.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

(2010:900)

dels att 15 kap. 10 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 17 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

15 kap.

10 §

En tvist mellan kommunen och en fastighetsägare om ersättning för

gatukostnader eller kostnader för andra allmänna platser eller om villkoren
för betalning av sådan ersättning prövas av den mark- och miljödomstol
inom vars område fastigheten ligger.

I ett sådant mål ska lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar till-

lämpas. I mål om jämkning av ersättning enligt 6 kap. 33 § ska dock expro-
priationslagen (1972:719) tillämpas i fråga om rättegångskostnader.

Om fastighetsägaren förlorar ett mål om jämkning på grund av att fastig-

hetsägaren har inlett rättegången utan tillräckliga skäl, får domstolen för-
ordna att fastighetsägaren ska bära sina egna kostnader. Om fastighetsägaren
inledde rättegången trots att det måste ha varit uppenbart för fastighetsäga-
ren att talan väcktes utan skälig grund, får domstolen dessutom förplikta
fastighetsägaren att ersätta kommunens rättegångskostnader.

17.

2 Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 §

får den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt
9 kap. 14 § i den upphävda plan- och bygglagen utses till kontrollansvarig
före den 1 juli 2013, om det finns synnerliga skäl för det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Bestämmelserna i 15 kap.

10 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 2 maj 2011.

1 Prop. 2012/13:28, bet. 2012/13:CU2, rskr. 2012/13:68.

2 Senaste lydelse 2011:335.

SFS 2012:820

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:820

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)