SFS 2012:821 Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2013

120821.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta vid betalningsskyldighet för
underhållsstöd för år 2013;

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäk-

ringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för under-
hållsstöd enligt samma balk ska vara 1,3 procent för år 2013.

1

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2011:1527.

SFS 2012:821

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012