SFS 2012:823 Förordning om ändring i förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

120823.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:208) med
instruktion för Statens servicecenter;

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2012:208) med instruktion

för Statens servicecenter ska ha följande lydelse.

1 §

Statens servicecenter har till uppgift att efter överenskommelse med

myndigheter under regeringen tillhandahålla tjänster som gäller administra-
tivt stöd åt myndigheterna.

Myndigheten får även tillhandahålla tjänster som gäller administrativt

stöd åt andra än myndigheter i enlighet med de överenskommelser som
myndigheten har övertagit från Kammarkollegiet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013. Bestämmelsen i sin

nya lydelse ska dock tillämpas för tid från och med den 1 oktober 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2012:823

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012