SFS 2012:824 Förordning om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder

120824.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd till inventering av mark för byggande av
studentbostäder;

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Syfte och tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller statligt stöd som, i mån av tillgång på medel,

får ges till vissa kommuner för att de ska genomföra en inventering av om
det finns mark i kommunen som kan anses lämplig för byggande av student-
bostäder.

Förutsättningar för stöd

2 §

Stöd får ges till en kommun som

1. har universitet eller högskola belägen i kommunen eller i anslutning till

kommunen, och

2. avser att genomföra en inventering av om det finns mark i kommunen

som kan anses lämplig för byggande av studentbostäder som uppfyller förut-
sättningarna för bygglov enligt 9 kap. 30�32 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) och studentbostäder som uppfyller förutsättningarna för tids-
begränsat bygglov enligt 9 kap. 33 § samma lag.

3 §

Stöd får ges för inventering som stödmottagaren avser att slutföra

senast den 31 december 2013.

Stödets storlek

4 §

Stödet ska uppgå till hela den beräknade kostnaden för inventeringen.

Stödet får dock inte överstiga 200 000 kronor per stödmottagare.

Prövningen av ett stödärende

5 §

Frågor om stöd prövas av Boverket efter ansökan av en sådan stödmot-

tagare som anges i 2 §.

SFS 2012:824

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:824

6 §

En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast den

31 oktober 2013.

7 §

Ett beslut om stöd ska förenas med villkor

1. om vid vilken tidpunkt som stödmottagaren ska lämna en sådan slut-

rapport som avses i 9 §,

2. om sista dag för begäran om utbetalning av stödet, och
3. som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stödet

8 §

En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till Boverket

senast den 30 november 2013, om inte Boverket beslutar annat.

Utbetalning får bara göras om stödmottagaren har påbörjat inventeringen

när begäran om utbetalning av stöd har kommit in till Boverket.

Uppföljning och utvärdering när en inventering har slutförts

9 §

När en inventering har slutförts ska stödmottagaren i en slutrapport till

Boverket redovisa hur arbetet med inventeringen har bedrivits och vilka
resultat som uppnåtts. I slutrapporten ska det också redovisas vilka kostnader
som stödmottagaren haft för inventeringen.

10 §

Boverket ska följa upp och utvärdera stödmottagarnas inventering

och senast den 30 juni 2014 redovisa detta i en rapport till regeringen.

11 §

Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som behövs

för en sådan uppföljning och utvärdering som avses i 10 §.

�&terbetalning och återkrav

12 §

Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att stödet har lämnats på felaktig grund eller med för högt be-
lopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund eller med för

högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

syfte som anges i 1 §,

4. mottagaren inte har lämnat en sådan slutrapport som avses i 9 §, eller
5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

13 §

Om stödmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 12 §, ska Boverket

besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl
för det, får Boverket efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

14 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna för-
ordning.

background image

3

SFS 2012:824

�verklagande

15 §

Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012