SFS 2012:826 Förordning med kompletterande bestämmelser till 1996 års Haagkonvention

120826.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med kompletterande bestämmelser till 1996 års
Haagkonvention;

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som kompletterar den i Haag

den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig
lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och
åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention).

Centralmyndighet

2 §

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) är centralmyndighet enligt

1996 års Haagkonvention i Sverige.

3 §

Centralmyndigheten ska bistå vid tillämpningen av 1996 års Haag-

konvention och har de uppgifter som föreskrivs för centralmyndigheter i
konventionen.

Handlingar

4 §

Framställningar och meddelanden till den svenska centralmyndigheten

eller andra myndigheter ska, om de inte är skrivna på svenska, åtföljas av en
översättning till svenska eller, om det är svårt att få till stånd en sådan över-
sättning, en översättning till engelska.

5 §

En domstol eller annan myndighet ska, om någon begär det, på en

kopia av en dom eller ett beslut som har meddelats av myndigheten intyga
att avgörandet är äkta.

Förfarande

6 §

Centralmyndigheten ska verka för att framställningar och meddelanden

enligt 1996 års Haagkonvention, om möjligt, sänds direkt till en behörig
myndighet utan förmedling av centralmyndigheten.

SFS 2012:826

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:826

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

7 §

Om centralmyndigheten tar emot en framställning eller ett meddelande

enligt 1996 års Haagkonvention som angår en fråga som ska eller kan hand-
läggas av en annan myndighet, ska centralmyndigheten genast vidarebe-
fordra framställningen eller meddelandet till den myndigheten. Centralmyn-
digheten ska underrätta avsändaren om till vilken myndighet vidarebeford-
ran har gjorts.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Jonas Högström
(Justitiedepartementet)