SFS 2012:827 Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

120827.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter
vid de allmänna domstolarna;

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1987:452) om avgif-

ter vid de allmänna domstolarna ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

Bilaga

1

Avgiftslista

1 Ansökningsavgifter

Allmänna domstolsärenden

Ansökan varigenom det anhängiggörs ett ärende om

adoption, vårdnad eller umgängesrätt,
tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller förmynderskap

enligt 8 § lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel
II-förordningen eller 5 § lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention,

namn enligt namnlagen (1982:670),

1 Senaste lydelse 2011:980.

SFS 2012:827

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012