SFS 2012:830 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

120830.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 42 kap. 42 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

42 kap.

42 §

3

Utdelning, kapitalvinst och annan avkastning på tillgångar och för-

pliktelser som förvaras på ett investeringssparkonto ska inte tas upp. Utgifter
och kapitalförluster som avser sådana tillgångar och förpliktelser får inte
dras av.

Första stycket gäller inte
1. tillgångar som avses i 38 §,
2. kapitalvinster eller kapitalförluster på tillgångar som anses ha avyttrats

enligt 44 kap. 8 a eller 8 b §, eller

3. ränta på kontanta medel som helt eller delvis avser ett kalenderår då

räntesatsen som legat till grund för räntans beräkning någon gång överstigit
statslåneräntan vid utgången av november närmast före det kalenderåret.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Lagen tillämpas på tillgångar och förpliktelser som förtecknas på ett in-

vesteringssparkonto efter den 14 juni 2012 och som vid utgången av den da-
gen inte förvarades på ett investeringssparkonto.

3. �ldre bestämmelser gäller för tillgångar och förpliktelser som har för-

tecknats på ett investeringssparkonto före den 15 juni 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Pia Gustafsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:24, bet. 2012/13:SkU7, rskr. 2012/13:70.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2011:1271.

SFS 2012:830

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012