SFS 2012:832 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

120832.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 11 kap. 44 §, 12 kap. 2 §, 62 kap. 5 och 6 §§ samt rubrikerna när-

mast före 11 kap. 44 § och 62 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 12 kap. 36 a §, samt närmast

före 12 kap. 36 a § en ny rubrik av följande lydelse.

11 kap.

Socialavgifter

44 §

I 12 kap. 36 och 36 a §§ samt 62 kap. 5 § finns bestämmelser om

ändrad debitering och återföring av avdrag för egenavgifter och arbetsgivar-
avgifter. I 62 kap. 6 § finns bestämmelser om ändrad debitering av utländska
socialförsäkringsavgifter.

12 kap.

2 §

3

Utgifter som avses i följande paragrafer ska dras av utan någon

beloppsmässig begränsning, nämligen utgifter

� vid tjänsteresor enligt 5�17 §§,
� vid tillfälligt arbete på annan ort eller vid dubbel bosättning enligt 18�

22 och 31 §§,

� för hemresor enligt 24 och 31 §§,
� för egenavgifter enligt 36 §,
� för arbetsgivaravgifter enligt 36 a §, och
� i hobbyverksamhet enligt 37 §.
Första stycket gäller också i fråga om utgifter för resor i tjänsten som före-

tas med annat transportmedel än egen bil eller förmånsbil.

Utgifter för inställelseresor enligt 25 § och för resor mellan bostaden och

arbets- och utbildningsplatsen enligt 26�31 §§ ska dras av bara till den del
kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 10 000 kronor.

1 Prop. 2012/13:18, bet. 2012/13:SfU4, rskr. 2012/13:79.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2011:1271.

SFS 2012:832

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:832

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

�vriga utgifter ska dras av bara till den del kostnaderna under beskattnings-
året sammanlagt överstiger 5 000 kronor.

Arbetsgivaravgifter

36 a §

Debiterade arbetsgivaravgifter med anledning av ett socialavgifts-

avtal enligt 5 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska dras av till den
del de avser inkomster i inkomstslaget tjänst. Om avgifterna sätts ned, ska
motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget det beskattningsår då debite-
ringen ändras.

62 kap.

Debiterade socialavgifter

5 §

Allmänt avdrag ska göras för debiterade egenavgifter som inte ska dras

av i något av inkomstslagen.

Allmänt avdrag ska också göras i sådana fall som avses i 5 kap. 5 § skatte-

förfarandelagen (2011:1244) för debiterade arbetsgivaravgifter som inte ska
dras av i inkomstslaget tjänst. Detta gäller dock inte till den del avgifterna
har kunnat dras av i en utländsk stat.

Om avgifterna sätts ned, ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget

tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras.

6 §

4

Allmänt avdrag ska göras för obligatoriska utländska socialförsäk-

ringsavgifter under förutsättning att

1. den avgiftsgrundande intäkten ska tas upp som intäkt för beskattnings-

året i Sverige, och

2. den skattskyldige enligt slutligt fastställd debitering eller liknande ska

betala avgifterna

� i överensstämmelse med den konvention som avses i lagen (2004:114)

om nordisk konvention om social trygghet, eller

� till följd av att den skattskyldige enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de
sociala trygghetssystemen ska omfattas av ett annat lands lagstiftning om
social trygghet.

Om avgifterna sätts ned, ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget

tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas första gången vid

beskattningen 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:1378.