SFS 2012:834 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

120834.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 25 kap. 15 § och 59 kap. 21 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 25 kap. 15 § och 59 kap. 21 § ska utgå,
dels att 2 kap. 1 § och 59 kap. 8, 9 och 34 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 2 kap. 17 §, samt närmast

före 2 kap. 17 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

� socialförsäkringens administration, m.m. i 2 §,
� socialförsäkringens finansiering, m.m. i 3 och 4 §§,
� internationella förhållanden i 5 §,
� prisbasbelopp m.m. i 6�10 §§, och
� definitioner och förklaringar i 11�17 §§.

Avgiftspliktig

17 §

Med avgiftspliktig ersättning och avgiftspliktig inkomst avses det-

samma som i 2 kap. 10�11 §§ respektive 3 kap. 3�8 §§ socialavgiftslagen
(2000:980).

59 kap.

8 §

2

Som inkomst av anställning räknas lön eller annan ersättning i pengar

eller annan avgiftspliktig förmån som en försäkrad har fått som arbetstagare
i allmän eller enskild tjänst.

Med lön likställs kostnadsersättning som inte undantas vid beräkning av

skatteavdrag enligt 10 kap. 3 § 9 eller 10 skatteförfarandelagen (2011:1244).

9 §

Som inkomst av anställning räknas, även om mottagaren inte har varit

anställd hos den som betalat ut ersättningen, följande:

1 Prop. 2012/13:18, bet. 2012/13:SfU4, rskr. 2012/13:79.

2 Senaste lydelse 2011:1434.

SFS 2012:834

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:834

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

1. ersättning i pengar eller annan avgiftspliktig förmån för utfört arbete,

dock inte pension, och

2. tillfällig förvärvsinkomst av verksamhet som inte bedrivits självstän-

digt.

I fall som anges i första stycket likställs den som har utfört arbetet med en

arbetstagare och den som betalat ut ersättningen med en arbetsgivare.

34 §

3

Pensionsgrundande inkomst av anställning, som den försäkrade

enligt inkomstskattelagen (1999:1229) inte är skattskyldig för i Sverige,
bestäms med ledning av en kontrolluppgift eller uppgifter i en arbetsgivar-
deklaration enligt skatteförfarandelagen (2011:1244). Om underlaget för
arbetsgivaravgifter på inkomsten beräknats enligt 2 kap. 25 a § social-
avgiftslagen (2000:980), ska den pensionsgrundande inkomsten bestämmas
med ledning av detta underlag.

Pensionsgrundande inkomst av annat förvärvsarbete, som den försäkrade

enligt inkomstskattelagen inte är skattskyldig för i Sverige, bestäms med
ledning av de uppgifter som den försäkrade har lämnat i en sådan inkomst-
deklaration som avses i 30 kap. 1 och 5 §§ skatteförfarandelagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på ersättning

som betalas ut respektive inkomst som uppbärs efter den 31 december 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:1434.