SFS 2012:835 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

120835.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 7 kap. 2 §, 15 kap. 2 och 9 §§, 30 kap. 1 och 5 §§ samt 31 kap.

25 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 5 §, samt närmast

före 5 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

5 kap.

Mottagare som ingått socialavgiftsavtal

5 §

Om den som ger ut ersättning för arbete har ingått ett avtal med motta-

garen av ersättningen att denne ska fullgöra utgivarens skyldigheter i fråga
om redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter på ersättningen, ska
avtalet gälla om det har ingåtts med en utgivare som saknar sådant fast drift-
ställe i Sverige som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos motta-

garen av ersättningen.

Ett avtal enligt första stycket innebär inte att utgivaren befrias från sina

skyldigheter om mottagaren av ersättningen inte fullgör sina skyldigheter.

7 kap.

2 §

Den som avser att bedriva näringsverksamhet och som ska registreras

ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket innan näringsverksamheten
påbörjas eller övertas.

Den som driver flera verksamheter som medför skattskyldighet för eller

rätt till återbetalning av mervärdesskatt ska göra en anmälan för varje verk-
samhet.

En sådan mottagare av ersättning som avses i 5 kap. 5 § ska anmäla sig för

registrering hos Skatteverket inom två veckor från det att avtalet ingicks.

1 Prop. 2012/13:18, bet. 2012/13:SfU4, rskr. 2012/13:79.

SFS 2012:835

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:835

15 kap.

2 §

Kontrolluppgift ska lämnas om utgiven ersättning och förmån som

utgör intäkt i inkomstslaget tjänst. Kontrolluppgift ska inte lämnas om
ersättningen eller förmånen är skattefri av någon annan anledning än förhål-
landena hos mottagaren och inte heller är avgiftspliktig enligt social-
avgiftslagen (2000:980).

Som utgiven ersättning räknas även
1. behållning på pensionssparkonto som ska avskattas i inkomstslaget

tjänst enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. belopp som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst och som enligt en

bestämmelse i inkomstskattelagen eller någon annan lag ska anses som utbe-
talt.

I 22 kap. 10 och 11 §§ finns bestämmelser om skyldighet att lämna

kontrolluppgift om omständigheter som medför eller kan medföra avskatt-
ning i inkomstslaget tjänst av pensionsförsäkring eller av sådana avtal om
tjänstepension som är jämförbara med pensionsförsäkring.

9 §

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

1. värdet av den ersättning eller förmån som har getts ut,
2. den tid ersättningen eller förmånen avser, om den bara avser del av året,
3. antalet dagar med sjöinkomst samt på vilket fartyg och i vilket fartom-

råde tjänstgöringen har ägt rum,

4. om Skatteverket har bestämt värdet av en förmån enligt 2 kap. 10 b

eller 10 c § socialavgiftslagen (2000:980),

5. om ersättningen ges ut på grund av tjänstepensionsförsäkring eller

sådant avtal om tjänstepension som avses i 28 kap. 2 § andra stycket
inkomstskattelagen (1999:1229), och

6. arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer

m.m., om ett sådant har tilldelats.

Om kontrolluppgiften avser en ersättning med ett sådant engångsbelopp

på grund av personskada som avses i 11 kap. 38 § inkomstskattelagen, ska
det i kontrolluppgiften anges om engångsbelopp på grund av samma skada
har getts ut tidigare samt i så fall med vilket belopp och under vilket utbetal-
ningsår.

Om kontrolluppgiften avser ersättning eller förmån som inte ska tas upp

till beskattning men är avgiftspliktig enligt socialavgiftslagen, ska i kontroll-
uppgiften värdet på sådan ersättning eller förmån anges särskilt.

30 kap.

1 §

2

En fysisk person ska lämna en inkomstdeklaration, om

1. intäkterna i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet i annat fall än

som avses i 2 har uppgått till sammanlagt minst 42,3 procent av prisbas-
beloppet under beskattningsåret,

2. sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 §, 50 kap. 7 §

samt 57 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller intäkt av

2 Senaste lydelse 2011:1289.

background image

3

SFS 2012:835

passiv näringsverksamhet har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor un-
der beskattningsåret,

3. intäkterna i inkomstslaget kapital, med undantag för sådan ränta, utdel-

ning eller annan avkastning som kontrolluppgift ska lämnas om enligt 17
eller 19 kap. och för sådan schablonintäkt som kontrolluppgift har lämnats
om enligt 22 kap. 16 § eller 17�21 §§, har uppgått till sammanlagt minst
200 kronor under beskattningsåret,

4. han eller hon är begränsat skattskyldig och den skatte- eller avgiftsplik-

tiga intäkten har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskatt-
ningsåret,

5. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkast-

ningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader
ska fastställas, eller

6. uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 § ska lämnas.

5 §

Vid bedömning av deklarationsskyldighet som är beroende av att

intäkterna har uppgått till visst belopp ska hänsyn inte tas till sådan intäkt
som är skattefri eller som den fysiska personen inte är skattskyldig för enligt
inkomstskattelagen (1999:1229).

Första stycket gäller inte i fråga om
1. inkomst som enligt skatteavtal helt eller delvis ska undantas från

beskattning i Sverige, och

2. inkomst som ingår i avgiftsunderlaget för egenavgifter.

31 kap.

25 §

3

Om ett avtal som avses i 2 kap. 7 § andra stycket socialavgiftslagen

(2000:980) har träffats om att arbetsgivaravgifter ska betalas på en viss
ersättning, ska den som får ersättningen lämna uppgift om detta.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på sådan

ersättning som betalas ut respektive inkomst som uppbärs efter den
31 december 2012.

2. En sådan mottagare av ersättning som avses i 5 kap. 5 § och som före

ikraftträdandet har ingått ett socialavgiftsavtal, ska anmäla sig för registre-
ring hos Skatteverket senast den 1 februari 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

3 �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012