SFS 2012:836 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

120836.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels att 1 kap. 3 a §, 2 kap. 3 §, 5 kap. 3 §, 7 kap. 1 och 2 a §§ samt

11 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 1 a §, av följande

lydelse.

1 kap.

3 a §

2

I enlighet med vad som särskilt anges i denna lag tillämpas vissa för-

faranderegler för energiprodukter enligt följande KN-nr

1. KN-nr 1507�1518, när produkterna är avsedda att förbrukas som

bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,

2. KN-nr 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50,
3. KN-nr 2710 11�2710 19 69,
4. KN-nr 2711, dock inte KN-nr 2711 11, 2711 21 och 2711 29,
5. KN-nr 2901 10,
6. KN-nr 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 och 2902 44,
7. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, när produkterna

är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motor-
bränsle,

8. KN-nr 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 och 3811 90 00, samt
9. KN-nr 3824 90 99, när produkterna är avsedda att förbrukas som

bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle.

I fråga om produkter enligt KN-nr 2710 11 21, 2710 11 25 och 2710 19 29

gäller första stycket endast vid yrkesmässiga bulktransporter.

2 kap.

3 §

3

Energiskatt och koldioxidskatt ska betalas även för andra energi-

produkter än sådana som avses i 1 §, om en sådan produkt är avsedd att för-
brukas, säljs eller förbrukas som

1 Prop. 2012/13:27, bet. 2012/13:SkU13, rskr. 2012/13:74.

2 Senaste lydelse 2006:1508.

3 Senaste lydelse 2006:1508.

SFS 2012:836

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:836

1. bränsle för uppvärmning,
2. motorbränsle,
3. tillsats till motorbränsle, eller
4. medel för att öka motorbränslets volym.
Skatt ska i fall som avses i första stycket betalas med de skattebelopp som

gäller för likvärdigt bränsle enligt 1 §.

5 kap.

3 §

4

Skattskyldigheten inträder

1. för säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig

enligt 4 kap. 1 § 3 respektive 4, när bränslet förs in till Sverige,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 7 eller 8 eller enligt 4 kap.

12 § 4, när bränslet används för ett ändamål som medför att skatt ska betalas
med högre belopp, och

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § 1 när
a) bränsle av honom levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhål-

lare eller till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av
depå eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller

b) han upphör att vara godkänd som lagerhållare, varvid han är skyldig att

betala skatt för det bränsle som då ingår i hans lager.

7 kap.

1 §

5

Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle

1. som av den skattskyldige exporterats till tredje land eller förts till frizon

eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där,

2. som av den skattskyldige förbrukats på ett sätt som ger rätt till skatte-

befrielse enligt 6 a kap.,

3. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad

som framgår av dennes godkännande,

4. som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luftfartyg med de un-

dantag i fråga om vissa bränslen som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5,

5. som har tagits emot för förbrukning i båtar som avses i 6 a kap. 1 § 4

med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i denna punkt.

Om en skattebefriad förbrukare har meddelats ett beslut om preliminär

skattesats enligt 9 kap. 9 b §, får avdrag enligt första stycket 3 göras enligt
den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats
som följer av beslutet.

1 a §

En upplagshavare får göra avdrag för skatt på bränsle för vilket skatt-

skyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som förts in i upplags-
havarens skatteupplag.

Den som godkänts som lagerhållare får göra avdrag för skatt på bränsle

för vilket skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

1. innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet, eller
2. har förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare.

4 Senaste lydelse 2012:678.

5 Senaste lydelse 2001:518.

background image

3

SFS 2012:836

2 a §

6

Bestämmelserna i 1 § första stycket 1 och 2 § gäller inte skatt på

bränsle som flyttats enligt uppskovsförfarande till sådan destination som
avses i 3 a kap. 2 § 1 c och d.

11 kap.

10 §

7

Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle

som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 7
och 17 a och 3�4 §§.

Avdrag enligt första stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts

enligt 7 kap. 1 § första stycket 2 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 17 a
eller 3, 3 a, 3 b, 3 c eller 4 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2009:1493.

7 Senaste lydelse 2009:1492.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012