SFS 2012:837 Lag om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

120837.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 1 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1497) om ändring
i nämnda lag ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle

1. som av den skattskyldige exporterats till tredje land eller förts till frizon

eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där,

2. som av den skattskyldige förbrukats på ett sätt som ger rätt till skatte-

befrielse enligt 6 a kap.,

3. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad

som framgår av dennes godkännande,

4. som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luftfartyg med de

undantag i fråga om vissa bränslen som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5,

5. som har tagits emot för förbrukning i båtar som avses i 6 a kap. 1 § 4

med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i denna punkt.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:27, bet. 2012/13:SkU13, rskr. 2012/13:74.

SFS 2012:837

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012