SFS 2012:838 Lag om certifiering av vissa installatörer

120838.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om certifiering av vissa installatörer;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 §

Frivillig certifiering får ske i fråga om installatörer av

1. små pannor och ugnar som drivs med biomassa,
2. solcells- och solvärmesystem,
3. system för ytnära jordvärme, eller
4. värmepumpar.

2 §

Certifiering ska göras av någon som är ackrediterad för uppgiften i

enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008
av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i sam-
band med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr
339/93 samt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Certi-
fiering får också göras av den som uppfyller motsvarande krav enligt
bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka typer av de anläggningar som anges i 1 §, som ska omfattas av

certifieringssystemet,

2. de krav som ska vara uppfyllda för att bli ackrediterad enligt 2 §, och
3. de krav som ska vara uppfyllda för att bli certifierad enligt 1 §.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2012.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANNA-KARIN HATT
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:32, bet. 2012/13:NU9, rskr. 2012/13:69.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och
ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140,
5.6.2009, s. 16, Celex 32009L0028).

SFS 2012:838

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012