SFS 2012:839 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

120839.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 5 § utlänningsförordningen (2006:97)

ska ha följande lydelse.

8 kap.

5 §

1

Avgift tas ut för prövning av ansökan om uppehålls- och/eller arbets-

tillstånd och ställning som varaktigt bosatt i Sverige med 1 000 kr för perso-
ner som fyllt 18 år och med 500 kr för personer som inte fyllt 18 år. Vid
ansökan om uppehållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 10 § och/eller arbets-
tillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen (2005:716), som inte
rör förlängning av ett tillstånd avseende samma arbetsgivare eller samma
slag av arbete som ett tidigare tillstånd avser, är avgiften 2 000 kr. Vid ansö-
kan om uppehållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstill-
stånd enligt 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen, som rör förlängning av
ett tillstånd avseende samma arbetsgivare eller samma slag av arbete som ett
tidigare tillstånd avser, är avgiften 1 000 kr. Vid ansökan om uppehållstill-
stånd för att bedriva näringsverksamhet enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen är
avgiften 2 000 kr. Vid ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd på
grund av familjeanknytning enligt 5 kap. 3 eller 3 a § utlänningslagen är
avgiften 1 500 kr för personer som fyllt 18 år och 750 kr för personer som
inte fyllt 18 år.

Avgift ska dock inte tas ut av
1. personer som avses i 4 kap., 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § eller 22 kap. utlän-

ningslagen,

2. personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd

av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjean-
knytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 5 kap.
1 eller 6 § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser,

3. personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd

av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familje-
anknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av
2 kap. 5 b § första stycket 1, 3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) i dess
lydelse från och med den 15 november 2005,

4. EES-medborgare eller anhörig till en EES-medborgare,

1 Senaste lydelse 2011:200.

SFS 2012:839

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:839

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

5. personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och

dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet
för personer,

6. utlänningar som avses i 2 kap. 10 § utlänningslagen,
7. studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig

organisation fått stipendier för studier i Sverige,

8. förundersökningsledare som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap.

15 § utlänningslagen,

9. Rikspolisstyrelsen när den ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap.

15 b § eller 16 a § utlänningslagen, eller

10. socialnämnder som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 c §

eller 16 b § utlänningslagen.

Avgift enligt första stycket ska inte tas ut om internationell hänsyn eller

sedvänja kräver det.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)