SFS 2012:846 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

120846.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att 17 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 kap. 7 a §, och närmast

före 17 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

17 kap.

Samarbete inom Europeiska unionen avseende beskattning

7 a §

Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avses i lagen

(2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga
om beskattning, för uppgift i sådana upplysningar för utvärdering av samar-
betet från en annan medlemsstat som överlämnats till Europeiska kommissi-
onen och vidarebefordrats till Sverige, om det kan antas att myndighetens
möjlighet att utvärdera samarbete enligt lagen motverkas om uppgiften röjs.

Sekretess gäller vidare i sådan verksamhet för uppgift i en rapport eller ett

annat dokument som utarbetats av Europeiska kommissionen på grundval av
sådana upplysningar som avses i första stycket, om kommissionen inte sam-
tyckt till att uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

8 §

3

Den tystnadsplikt som följer av 7 § andra stycket och 7 a § andra

stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och
1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

1 Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:77.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete
i fråga om beskattning (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1, Celex 32011L0016).

3 Senaste lydelse 2010:1361.

SFS 2012:846

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:846

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)