SFS 2012:848 Förordning om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

120848.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om administrativt samarbete inom Europeiska
unionen i fråga om beskattning;

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpningen av lagen (2012:843) om

administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

De termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse i lagen.

2 §

I denna förordning avses med

på elektronisk väg: med hjälp av elektronisk utrustning för behandling,

inbegripet digital signalkomprimering, och lagring av uppgifter, via kabel,
radio, optisk teknik eller andra elektromagnetiska medel,

CCN-nätet: den gemensamma plattform som bygger på gemensamma

kommunikationsnätet (CCN) och som Europeiska unionen har utformat för
att säkerställa all överföring på elektronisk väg mellan behöriga myndigheter
på området för tull och beskattning.

Organisation

3 §

Skatteverket ska utse ett centralt kontaktkontor som ska ha huvud-

ansvaret för kontakterna med andra medlemsstater i ärenden enligt lagen
(2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga
om beskattning och denna förordning. Skatteverket ska underrätta Europe-
iska kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

Det centrala kontaktkontoret får också utses som ansvarigt för kontakterna

med Europeiska kommissionen. Skatteverket ska underrätta kommissionen
om detta.

4 §

Skatteverket får även utse kontaktorgan och behöriga tjänstemän.

De tjänstemän som medverkar i det administrativa samarbetet ska alltid

anses vara behöriga tjänstemän för detta ändamål i enlighet med villkor som
fastställs av Skatteverket.

SFS 2012:848

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:848

5 §

När ett kontaktorgan eller en behörig tjänsteman som avses i 4 §

skickar eller tar emot en begäran eller ett svar på en begäran om samarbete,
ska de underrätta det centrala kontaktkontoret om detta.

Om ett kontaktorgan eller en behörig tjänsteman tar emot en begäran som

inte omfattas av den behörighet som Skatteverket fastställt för dem, ska de
snarast överlämna denna begäran till det centrala kontaktkontoret och under-
rätta den begärande myndigheten om detta. Tidsfristerna som anges i 11�15 §§
börjar i så fall löpa dagen efter att begäran om samarbete överlämnas till det
centrala kontaktkontoret.

6 §

Det centrala kontaktkontoret ska hålla förteckningar över kontaktorga-

nen och de behöriga tjänstemännen aktuella och ställa dem till förfogande
för de centrala kontaktkontoren i de övriga berörda medlemsstaterna och för
Europeiska kommissionen.

Utbyte av upplysningar på begäran

7 §

När Skatteverket begär utbyte av upplysningar får verket även begära

att en särskild utredningsåtgärd vidtas. En sådan begäran ska motiveras.

Om Skatteverket har tagit emot en begäran om en särskild utrednings-

åtgärd men anser att en sådan inte behövs, ska verket omedelbart underrätta
den begärande myndigheten om skälen till detta.

8 §

Om den begärande myndigheten särskilt begär det, ska Skatteverket

tillhandahålla originalhandlingar, förutsatt att detta inte strider mot bestäm-
melser i någon annan författning.

Automatiskt utbyte av upplysningar

9 §

Skatteverket får meddela andra medlemsstaters behöriga myndigheter

att verket inte önskar få upplysningar genom automatiskt utbyte

1. beträffande någon eller några av de kategorier av inkomster och till-

gångar som avses i 12 § första stycket lagen (2012:843) om administrativt
samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning, eller

2. om inkomster eller tillgångar som inte överstiger ett visst tröskelvärde.
Skatteverket ska i så fall underrätta Europeiska kommissionen om detta.

�&terkoppling

10 §

Skatteverket ska på begäran ge återkoppling till en behörig myndighet

som lämnat upplysningar på begäran eller utan föregående begäran.

Skatteverket ska en gång om året ge återkoppling som rör det automatiska

utbytet av upplysningar till de övriga berörda behöriga myndigheterna.

Tidsfrister vid utbyte av upplysningar och återkoppling

Utbyte av upplysningar på begäran

11 §

Skatteverket ska snarast möjligt, men senast inom sex månader från

det att en begäran har tagits emot, lämna de upplysningar som avses i

background image

3

SFS 2012:848

8 § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen
i fråga om beskattning. Om Skatteverket redan har tillgång till upplysning-
arna ska de dock lämnas inom två månader.

Skatteverket och den begärande myndigheten får komma överens om

andra tidsfrister än de som anges i första stycket.

12 §

Skatteverket ska snarast möjligt, men senast inom sju arbetsdagar

från mottagandet bekräfta för den begärande myndigheten att verket har tagit
emot begäran. Om det är möjligt, ska detta ske på elektronisk väg.

13 §

Om Skatteverket har tagit emot en bristfällig begäran eller av andra

skäl behöver ytterligare bakgrundsinformation, ska verket inom en månad
från mottagandet underrätta den begärande myndigheten om detta. I så fall
ska de tidsfrister som anges i 11 § första stycket börja löpa dagen efter det att
Skatteverket har fått den ytterligare information som behövs.

14 §

Om Skatteverket inte kan besvara begäran inom den angivna tids-

fristen, ska verket snarast möjligt, men senast inom tre månader från motta-
gandet av begäran underrätta den begärande myndigheten om skälen till
detta och om den dag som verket anser sig kunna besvara begäran.

15 §

När Skatteverket inte har tillgång till de begärda upplysningarna, ska

verket snarast möjligt, men senast inom en månad från mottagandet av begä-
ran, underrätta den begärande myndigheten om skälen till detta. Detsamma
gäller om Skatteverket inte kan besvara begäran om upplysningar eller väg-
rar att göra det av ett skäl som anges i 9 eller 10 § lagen (2012:843) om
administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

Automatiskt utbyte av upplysningar

16 §

Upplysningar som avses i 12 § lagen (2012:843) om administrativt

samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning ska överföras
inom sex månader från utgången av det beskattningsår då de blev tillgäng-
liga.

Utbyte av upplysningar utan föregående begäran

17 §

När sådana upplysningar som avses i 14 § första stycket lagen

(2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga
om beskattning blir tillgängliga för Skatteverket, ska de överlämnas till den
behöriga myndigheten i varje annan berörd medlemsstat snarast möjligt,
men senast inom en månad.

18 §

När Skatteverket tar emot upplysningar från en behörig myndighet i

en annan medlemsstat utan att verket begärt upplysningarna, ska verket
snarat möjligt, men senast inom sju arbetsdagar bekräfta mottagandet av
uppgifterna för den myndighet som tillhandahöll dem. Om det är möjligt,
ska detta ske på elektronisk väg.

background image

4

SFS 2012:848

�&terkoppling

19 §

�&terkoppling enligt 10 § första stycket ska ges så snart som möjligt

men senast inom tre månader efter det att resultatet av användningen av de
begärda upplysningarna har blivit känt.

Närvaro i en annan medlemsstat

20 §

Om Skatteverket har utsett en tjänsteman att närvara vid en myndig-

het eller utredning i en annan medlemsstat, ska verket utfärda en skriftlig
fullmakt för tjänstemannen. Fullmakten ska innehålla uppgifter om tjänste-
mannens identitet och befattning.

Närvaro i Sverige av tjänsteman från en annan medlemsstat

21 §

Vid närvaro i Sverige av en tjänsteman från en annan medlemsstat ska

han eller hon, få kopior av den dokumentation av de begärda upplysningarna
som finns hos Skatteverket.

Samtidiga kontroller

22 §

Om Skatteverket, i syfte att utbyta upplysningar, avser att föreslå

samtidiga kontroller i Sverige och i en eller flera andra medlemsstater av en
eller flera personer som är av gemensamt eller kompletterande intresse för
Skatteverket och de andra behöriga myndigheterna, ska verket identifiera
dessa personer. Verket ska underrätta de andra behöriga myndigheterna och
motivera sitt val av ärenden som kontrollerna ska gälla, samt ange under
vilken tidsperiod kontrollerna ska utföras.

23 §

Om en behörig myndighet i en annan medlemsstat har föreslagit

sådana samtidiga kontroller som avses i 22 §, ska Skatteverket avgöra om
verket önskar delta i kontrollerna och underrätta den andra myndigheten om
sitt beslut. Om verket beslutar att inte delta, ska den andra behöriga myndig-
heten underrättas om skälen för beslutet.

24 §

Vid samtidiga kontroller enligt 22 och 23 §§ ska Skatteverket utse en

företrädare med ansvar för att övervaka och samordna kontrollen.

Delgivning av handlingar

25 §

Om Skatteverket begär delgivning enligt 19 § andra stycket lagen

(2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga
om beskattning, ska begäran innehålla uppgifter om ämnet för den handling
eller det beslut som ska delges och om mottagarens namn och adress samt all
annan information som kan underlätta identifieringen av mottagaren.

26 §

Om Skatteverket har tagit emot en begäran om delgivning enligt

18 § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unio-
nen i fråga om beskattning, ska verket omedelbart underrätta den begärande

background image

5

SFS 2012:848

myndigheten om de åtgärder som vidtas med anledning av begäran och sär-
skilt ange vilken dag delgivningen skett.

Praktiska arrangemang

27 §

Skatteverket ansvarar för den utveckling av sina system som behövs

för att upplysningar ska kunna utbytas enligt lagen (2012:843) om adminis-
trativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning med hjälp
av CCN-nätet.

Utvärdering

28 §

Skatteverket ska undersöka och utvärdera hur det administrativa sam-

arbetet enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europe-
iska unionen i fråga om beskattning och denna förordning fungerar.

29 §

Skatteverket ska till Europeiska kommissionen lämna alla relevanta

upplysningar som krävs för att utvärdera hur ändamålsenligt det administra-
tiva samarbetet är när det gäller att bekämpa skatteundandragande och skat-
teflykt.

30 §

Skatteverket ska till Europeiska kommissionen lämna en årlig utvär-

dering av ändamålsenligheten hos det automatiska utbytet av upplysningar
samt det praktiska resultat som uppnåtts.

Bemyndigande

31 §

Skatteverket får meddela

1. de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen

(2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga
om beskattning, och

2. föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 i fråga om 9, 16 och

30 §§ samt i övrigt den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012