SFS 2012:850 Lag om ändring i lagen (2012:765) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

120850.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:765) om ändring i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 9 kap. 2 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) i stället för dess lydelse enligt lagen (2012:765)
om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

9 kap.

2 §

3

Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter

som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
2. lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,
3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,
6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i

brottsutredningar,

7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter

inom Europeiska unionen,

8. lagen (1998:620) om belastningsregister, och
9. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unio-

nen i fråga om beskattning.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:77.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete
i fråga om beskattning (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1, Celex 32011L0016).

3 Senaste lydelse 2011:1544.

SFS 2012:850

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012