SFS 2012:851 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

120851.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 45 kap. 4 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

45 kap.

4 §

Om två eller flera taxeringsenheter tidigare under innehavet har ingått i

samma taxeringsenhet, ska beräkningen göras som om de vid avyttringen
fortfarande var en enda taxeringsenhet, om den skattskyldige begär det. I
fråga om en taxeringsenhet som delvis har ingått i den tidigare taxerings-
enheten, ska första meningen tillämpas om mer än 50 procent av enhetens
taxeringsvärde vid avyttringen avser den del som har ingått i den tidigare
taxeringsenheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas första gången på

beskattningsår som börjar den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Pia Gustafsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:13, bet. 2012/13:SkU11, rskr. 2012/13:72.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2012:851

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012