SFS 2012:852 Lag om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013?2018

120852.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren
2013�2018;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

För kraftvärmeverk ska taxeringsvärden som fastställs vid allmän fastig-

hetstaxering år 2013 och särskild fastighetstaxering åren 2014�2018 endast
omfatta värdet av elproduktionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:11, bet. 2012/13:SkU12, rskr. 2012/13:73.

SFS 2012:852

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012