SFS 2012:853 Lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen

120853.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till
riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i
riksdagen;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (1999:1209) om stöd till

riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen ska ha följande
lydelse.

10 §

2

Stöd är avsett att bekosta handläggarhjälp åt riksdagens ledamöter.

Stödet beräknas efter normen att det ska motsvara kostnaden för en politisk
sekreterare per riksdagsledamot.

Vid bestämmandet av stödets storlek ska beloppet 55 200 kr per politisk

sekreterare och månad ligga till grund för beräkningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:1, utg.omr. 1, bet. 2012/13:KU1, rskr. 2012/13:84.

2 Senaste lydelse 2011:1536.

SFS 2012:853

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012