SFS 2012:855 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

120855.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet

;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 38 och 41 c §§ lagen (1976:580)

om medbestämmande i arbetslivet ska ha följande lydelse.

38 §

2

Innan en arbetsgivare beslutar att låta någon utföra visst arbete för

hans räkning eller i hans verksamhet utan att denne därvid ska vara arbets-
tagare hos honom, ska arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med den
arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektiv-
avtal för sådant arbete. Arbetsgivaren är vid förhandlingen skyldig att lämna
den information om det tilltänkta arbetet som arbetstagarorganisationen
behöver för att kunna ta ställning i förhandlingsfrågan.

Första stycket gäller inte, om arbetet är av kortvarig och tillfällig natur

eller kräver särskild sakkunskap och det inte är fråga om att anlita arbets-
tagare enligt lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. Första stycket
gäller inte heller om den tilltänkta åtgärden i allt väsentligt motsvarar en
åtgärd som har godtagits av arbetstagarorganisationen. Om organisationen i
ett särskilt fall begär det, är arbetsgivaren dock skyldig att förhandla innan
han fattar eller verkställer ett beslut.

Om synnerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fatta och verkställa

ett beslut innan förhandlingsskyldigheten enligt första stycket har fullgjorts.
Begärs förhandling enligt andra stycket, är arbetsgivaren inte skyldig att
skjuta upp beslutet eller verkställigheten till dess förhandlingsskyldigheten
har fullgjorts, om det finns särskilda skäl mot uppskov. I fråga om förhand-
ling enligt första och andra styckena ska 14 § tillämpas.

Har förhandling begärts enligt första eller andra stycket är arbetsgivaren

skyldig att på begäran av arbetstagarorganisationen lämna sådan information
om det tilltänkta arbetet som organisationen behöver för att kunna ta ställ-
ning i frågan.

41 c §

3

En stridsåtgärd som vidtas i strid mot 5 a eller 5 b § lagen

(1999:678) om utstationering av arbetstagare är olovlig.

1 Prop. 2011/12:178, bet. 2012/13:AU5, rskr. 2012/13:53.

2 Senaste lydelse 1994:1686.

3 Senaste lydelse 2010:229.

SFS 2012:855

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:855

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)