SFS 2012:856 Lag om ändring i lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft

120856.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:440) om privat
arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft

;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:440) om privat

arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft

2

dels att 2 och 4 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 § ska utgå,
dels att rubriken till lagen, 1, 6 och 7 §§ samt rubriken närmast före 6 §

ska ha följande lydelse.

Lag om privat arbetsförmedling

1 §

Denna lag gäller arbetsförmedling som bedrivs av någon annan än den

offentliga arbetsförmedlingen.

Lagen gäller dock inte arbetsförmedling som sker genom skrifter, över-

föringar eller upptagningar som tryckfrihetsförordningen eller yttrande-
frihetsgrundlagen är tillämplig på.

Med arbetsförmedling avses i denna lag verksamhet som har till ändamål

att skaffa arbete till arbetssökande eller arbetskraft åt arbetsgivare.

Förbud att ta betalt av arbetssökande

6 §

Den som bedriver arbetsförmedling får inte begära, avtala om eller ta

emot ersättning av arbetssökande för att erbjuda eller anvisa dem arbete.

7 §

3

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 eller 6 § döms

till böter eller fängelse i högst sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:178, bet. 2012/13:AU5, rskr. 2012/13:53.

2 Senaste lydelse av 4 § 1993:1499.

3 Senaste lydelse 1993:1499. �ndringen innebär att första stycket upphävs.

SFS 2012:856

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012