SFS 2012:858 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2013

120858.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar
och vissa andra utlänningar för år 2013

1;

utfärdad den 6 december 2012

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån till hemutrust-

ning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemut-
rustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 3,35 procent för
år 2013.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2011:1232.

SFS 2012:858

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012