SFS 2012:859 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

120859.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar;

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver att 11, 29 och 34 §§ förordningen (2010:1122) om

statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

11 §

1

Schablonersättningen ska vara

� 83 100 kronor för en person under 20 år,
� 83 100 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år, och
� 52 000 kronor för en person som fyllt 65 år.
Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid

utgången av månaden innan ersättningen betalas ut.

29 §

Ersättning lämnas för kommunens kostnader för sådan vård i annat

hem än barnets eget som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Om vård-
naden av ett barn flyttats över till en eller två särskilt förordnade vårdnads-
havare som barnet tidigare varit familjehemsplacerat hos, och om kommu-
nen med stöd av 6 kap. 11 § socialtjänstlagen betalar ersättning till dessa
vårdnadshavare, lämnas skälig ersättning för kommunens kostnader.

Ersättning till kommunen enligt första stycket betalas ut i efterskott för

varje kvartal efter ansökan.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast

inom ett år från utgången av den period ansökan avser.

34 §

2

Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en

utlänning som omfattas av 5 § som har genomförts inom tolv månader från
den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun enligt 6 §, om ut-
länningen inte genomgått någon hälsoundersökning innan han eller hon först
togs emot i en kommun eller om hälsoundersökning krävs av smittskydds-
skäl.

En hälsoundersökning enligt första stycket ersätts i form av en schablon-

ersättning med 2 070 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i sam-
band med hälsoundersökningen.

1 Senaste lydelse 2011:1231.

2 Senaste lydelse 2011:1231.

SFS 2012:859

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:859

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnader för hälso-

undersökning som en kommun eller ett landsting haft före den 1 januari
2013.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)