SFS 2012:861 Förordning om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

120861.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk
utrustning;

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Förordningens innehåll och tillämpningsområde

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om begränsning av farliga

ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och om hantering av sådan
utrustning.

Förordningen är meddelad med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om

3, 7�11, 13�33 och 35 §§ och i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen.

2 §

För tillämpningen av denna förordning och föreskrifter som har med-

delats med stöd av förordningen gäller att elektrisk och elektronisk utrust-
ning är indelad i kategorierna

1. stora hushållsapparater,
2. små hushållsapparater,
3. it- och telekommunikationsutrustning,
4. konsumentutrustning,
5. belysningsutrustning,
6. elektriska och elektroniska verktyg,
7. leksaker, sport- och fritidsprodukter,
8. medicintekniska produkter,
9. industriella och andra övervaknings- och kontrollinstrument,
10. automater, och
11. annan elektrisk och elektronisk utrustning.

3 §

Förordningen ska inte tillämpas på

1. vapen, ammunition och krigsmateriel som är avsedda att användas för

specifikt militära ändamål samt annan utrustning som är nödvändig vid
skydd av väsentliga säkerhetsintressen hos en medlemsstat i Europeiska
unionen,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om be-
gränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
(EUT L 174, 1.7.2011, s. 88, Celex 32011L0065).

SFS 2012:861

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:861

2. utrustning som är avsedd att skickas ut i rymden,
3. utrustning som är tillverkad enbart för att ingå som en del av en annan

typ av utrustning som inte omfattas av eller är undantagen från denna förord-
nings tillämpningsområde, om den kan fylla sin funktion endast som en del
av den utrustningen och endast kan ersättas av samma slags utrustning,

4. sådana storskaliga stationära industriverktyg som
a

) utgörs av grupper av maskiner, utrustning, komponenter eller kombina-

tioner av dessa,

b) fungerar tillsammans för en viss tillämpning,
c) installeras permanent och monteras ned av fackmän på en viss plats,

och

d) används och underhålls av fackmän i en industriell produktionsanlägg-

ning eller anläggning för forskning eller utveckling,

5. sådana storskaliga fasta installationer som utgörs av kombinationer av

två eller flera slags apparater eller annan utrustning som sätts samman,
installeras och monteras ned av fackmän och är avsedda att användas perma-
nent på en på förhand bestämd och särskilt avsedd plats,

6. transportmedel för personer eller varor, om transportmedlen är något

annat än elektriska tvåhjuliga fordon som inte är typgodkända,

7. maskiner som uteslutande tillhandahålls för yrkesmässig användning,

som har en inbyggd källa för kraftgenerering och som är rörliga eller för-
flyttas kontinuerligt eller halvkontinuerligt mellan en följd av fasta arbets-
stationer under arbetet, men som inte är avsedda att användas på väg,

8. sådana aktiva medicintekniska produkter för implantation som avses i

artikel 1.2 c i rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om till-
närmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska pro-
dukter för implantation

2, senast ändrat genom Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2007/47/EG

3,

9. solcellspaneler avsedda att användas i ett system som fackmän har

utformat, sammansatt och installerat och som permanent på en fastställd
plats ska producera energi av solljus för offentlig, affärsmässig eller industri-
ell användning eller användning i bostäder, och

10. produkter som utformats uteslutande för forsknings- och utvecklings-

syften och som endast tillhandahålls för yrkesmässig verksamhet.

Definitioner

4 §

I denna förordning avses med

elektrisk och elektronisk utrustning: utrustning som behöver elektrisk

ström eller elektromagnetiska fält för att åtminstone en av utrustningens
avsedda funktioner ska fungera korrekt samt utrustning för generering, över-
föring och mätning av sådan ström och sådana fält, om utrustningen är av-
sedd att användas med en spänning på högst 1 000 volt växelström eller
1 500 volt likström,

kabel: en kabel med en märkspänning under 250 volt som tjänar som

anslutning eller förlängning för att förbinda elektrisk eller elektronisk utrust-

2 EGT L 189, 20.7.1990, s. 17 (Celex 31990L0385).

3 EUT L 247, 21.9.2007, s. 21 (Celex 32007L0047).

background image

3

SFS 2012:861

ning till ett eluttag eller för att ansluta två eller flera sådana utrustningar till
varandra, och

reservdel: en separat del som kan ersätta en del i en elektrisk eller elektro-

nisk utrustning, om utrustningen inte kan fungera som avsett utan denna del
och utrustningens funktionsduglighet kvarstår eller uppgraderas när delen
ersätts av den separata delen.

5 §

I denna förordning avses med

tillhandahållande på marknaden: yrkesmässig leverans för distribution,

förbrukning eller användning på unionsmarknaden,

utsläppande på marknaden: tillhandahållande för första gången på

unionsmarknaden, och

återkallelse: en åtgärd för att förhindra att utrustning tillhandahålls på

marknaden eller för att dra tillbaka utrustning som redan finns hos slut-
användaren.

6 §

I denna förordning avses med

tillverkare: en fysisk eller juridisk person som tillverkar eller låter till-

verka elektrisk eller elektronisk utrustning och som marknadsför den i eget
namn eller under eget varumärke,

importör: en fysisk eller juridisk person i Europeiska unionen som från ett

land utanför unionen tar in elektrisk eller elektronisk utrustning och släpper
ut den på unionsmarknaden,

distributör: en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller elektrisk

eller elektronisk utrustning på marknaden utan att vara utrustningens tillver-
kare eller importör, och

ekonomisk aktör: en tillverkare, importör, distributör eller sådan represen-

tant som avses i 20 §.

Krav på elektrisk och elektronisk utrustning

7 §

Elektrisk och elektronisk utrustning får släppas ut på marknaden endast

om den uppfyller kraven i denna förordning och de föreskrifter som har
meddelats med stöd av förordningen.

Förbud mot farliga ämnen

8 §

Elektrisk och elektronisk utrustning, kablar och reservdelar som ska

släppas ut på marknaden får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium, sex-
värt krom, polybromerade bifenyler eller polybromerade difenyletrar.

9 §

Trots förbudet i 8 § får ett material innehålla en koncentration av högst

0,1 viktprocent av vart och ett av ämnena bly, kvicksilver, sexvärt krom,
polybromerade bifenyler och polybromerade difenyletrar samt högst
0,01 viktprocent kadmium, om materialet är homogent på så sätt att det har
en genomgående konstant sammansättning eller består av en kombination av
material som inte kan åtskiljas eller separeras i enskilda material genom isär-
skruvning, kapning, krossning, slipning eller andra mekaniska åtgärder.

background image

4

SFS 2012:861

10 §

Förbudet i 8 § gäller inte reservdelar som har återvunnits från elek-

trisk eller elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 1 juli
2006 och återanvänds i utrustning som släppts ut på marknaden före den
1 juli 2016, om återanvändningen sker i slutna kretslopp företag emellan och
utrustningens konsumenter informeras om att återanvändning har skett.

11 §

Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om undan-

tag från förbudet i 8 § och föreskrifter om verkställighet av 9 §.

12 §

I artikel 5 och i bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv

2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa far-
liga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

4 finns bestämmelser om att

en ekonomisk aktör får ansöka om att Europeiska kommissionen ska besluta
om undantag från det förbud i direktivet som genomförs med 8 § samt om
förnyelse eller återkallelse av sådana undantag.

Bedömning av överensstämmelse

13 §

Innan elektrisk eller elektronisk utrustning släpps ut på marknaden

ska tillverkaren se till att det görs en bedömning av om utrustningen över-
ensstämmer med de krav som följer av 8�10 §§ och föreskrifter som har
meddelats med stöd av 11 §. Tillverkaren ska ta fram teknisk dokumentation
som ligger till grund för bedömningen av överensstämmelse.

14 §

Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om för-

farandet för bedömning av överensstämmelse.

EU-försäkran om överensstämmelse

15 §

Om bedömningen av överensstämmelse enligt 13 § visar att utrust-

ningen uppfyller kraven, ska tillverkaren ta ansvar för detta genom att upp-
rätta en EU-försäkran om överensstämmelse.

16 §

Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om EU-

försäkran enligt 15 §.

Märkning av utrustning

17 §

Om bedömningen av överensstämmelse enligt 13 § visar att utrust-

ningen uppfyller kraven, ska tillverkaren förse den färdiga utrustningen med
CE-märkning innan den släpps ut på marknaden.

Bestämmelser om CE-märkning finns i lagen (2011:791) om ackredite-

ring och teknisk kontroll samt i artikel 30 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering
och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upp-
hävande av förordning (EEG) nr 339/93

5.

4 EUT L 174, 1.7.2011, s. 88 (Celex 32011L0065).

5 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

background image

5

SFS 2012:861

18 §

Tillverkaren ska förse utrustningen med identifieringsmärkning samt

tillverkarens namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en
kontaktadress.
19 §

Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om märk-

ning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Tillverkares representant

20 §

En tillverkare får genom skriftlig fullmakt utse en fysisk eller juridisk

person som är etablerad inom Europeiska unionen som sin representant att
fullgöra tillverkarens skyldigheter enligt denna förordning. Detta gäller dock
inte i fråga om skyldigheten att uppfylla de krav som följer av 8�10 §§ och
föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 § samt skyldigheten enligt
13 § att ta fram teknisk dokumentation.

21 §

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om vad en fullmakt

enligt 20 § ska innehålla.

Skyldigheter för importörer och distributörer

22 §

Det som sägs i denna förordning om tillverkaren ska även tillämpas

på en importör eller distributör som

1. släpper ut eller tillhandahåller elektrisk eller elektronisk utrustning på

marknaden i eget namn eller under eget varumärke, eller

2. ändrar elektrisk eller elektronisk utrustning som redan har släppts ut på

marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med tillämpliga krav
påverkas.

23 §

Innan en importör släpper ut elektrisk eller elektronisk utrustning på

marknaden ska importören

1. förvissa sig om att tillverkaren har gjort en bedömning av överensstäm-

melse och tagit fram teknisk dokumentation enligt 13 §, och

2. förse utrustningen med sitt namn, registrerat firmanamn eller registrerat

varumärke och en kontaktadress.

24 §

Importörer och distributörer ska se till att elektrisk och elektronisk

utrustning som de släpper ut eller tillhandahåller på marknaden

1. har försetts med CE-märkning, identifieringsmärkning och annan märk-

ning som krävs enligt denna förordning eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av förordningen, och

2. åtföljs av de dokument som krävs enligt föreskrifter som har meddelats

med stöd av förordningen.

Dokumentation

25 §

En tillverkare ska bevara sin EU-försäkran om överensstämmelse och

den tekniska dokumentation som ligger till grund för bedömningen av över-
ensstämmelse i tio år från det att den elektriska eller elektroniska utrust-
ningen släpptes ut på marknaden.

background image

6

SFS 2012:861

26 §

En importör ska under tio år från det att den elektriska eller elektro-

niska utrustningen släpptes ut på marknaden kunna uppvisa tillverkarens
EU-försäkran om överensstämmelse för en tillsynsmyndighet och på myn-
dighetens begäran ge den tillgång till den tekniska dokumentation som ligger
till grund för bedömningen av överensstämmelse.

27 §

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om att dokumenta-

tion ska finnas tillgänglig på visst språk.

Spårbarhet

28 §

I fråga om elektrisk och elektronisk utrustning som en ekonomisk

aktör hanterar ska aktören under tio år från det att utrustningen släpptes ut på
marknaden begäran av en tillsynsmyndighet redovisa

1. från vilken ekonomisk aktör som utrustningen har tagits emot, och
2. till vilken ekonomisk aktör som utrustningen har levererats.

Presumtion för överensstämmelse

29 §

Elektrisk och elektronisk utrustning ska förutsättas uppfylla de krav

på utrustningens innehåll som följer av 8�10 §§ och föreskrifter som har
meddelats med stöd av 11 §, om

1. utrustningen är CE-märkt enligt 17 §,
2. tester och mätningar visar att utrustningen uppfyller kraven, eller
3. utrustningen har bedömts enligt en harmoniserad standard för sådan

utrustning och Europeiska kommissionen har hänvisat till standarden i Euro-
peiska unionens officiella tidning.

30 §

Det som sägs om elektrisk och elektronisk utrustning i 29 § 2 och 3

ska tillämpas också på material och komponenter till sådan utrustning.

Skyldigheter vid bristande överensstämmelse

31 §

En importör eller distributör som trots 29 och 30 §§ har anledning att

anta att en elektrisk eller elektronisk utrustning inte överensstämmer med de
krav som följer av 8�10 §§ och föreskrifter som har meddelats med stöd av
11 §, ska

1. se till att utrustningen överensstämmer med kraven innan den släpps ut

eller tillhandahålls på marknaden, och

2. underrätta tillverkaren och tillsynsmyndigheten om avvikelserna.
En distributör får fullgöra skyldigheten enligt första stycket 2 genom att

underrätta importören i stället för tillverkaren.

32 §

En tillverkare, importör eller distributör som trots 29 och 30 §§ har

anledning att anta att en elektrisk eller elektronisk utrustning som aktören
har släppt ut eller tillhandahållit på marknaden inte uppfyller de krav som
avses i 7 § ska omedelbart

1. vidta åtgärder för att få utrustningen att överensstämma med kraven

eller återkalla utrustningen, och

background image

7

SFS 2012:861

2. underrätta tillsynsmyndigheten och de behöriga myndigheterna i de

EU-medlemsstater där aktören har släppt ut eller tillhandahållit utrustningen
samt upplysa myndigheterna om felaktigheten och vilka åtgärder som vid-
tagits.

33 §

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om

1. uppgifter som ska lämnas i en underrättelse enligt 32 §, och
2. skyldighet för ekonomiska aktörer att upprätta register över utrustning

som inte överensstämmer med de krav som avses i 7 §.

Tillsyn

34 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken, miljötillsynsför-

ordningen (2011:13) och artiklarna 15�29 i förordning (EG) nr 765/2008.

Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med

denna förordning finns i 2 kap. 4, 21, 22 och 31�34 §§ miljötillsynsförord-
ningen.

35 §

En ekonomisk aktör ska på tillsynsmyndighetens begäran lämna de

uppgifter som behövs för att undersöka om elektrisk eller elektronisk utrust-
ning uppfyller de krav som avses i 7 § och medverka till att åtgärder vidtas
för att se till att utrustningen uppfyller kraven.

Sanktioner

36 §

Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken och i 17 § lagen

(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen (2012:259)

om miljösanktionsavgifter.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2013.
2. Om inte någon särskild övergångstid föreskrivs i punkterna 3�6, får

elektrisk och elektronisk utrustning som ingår i någon av kategorierna i 2 §
8, 9 eller 11 tillhandahållas på marknaden till och med den 21 juli 2019, trots
att utrustningen inte uppfyller kraven i denna förordning eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av förordningen.

3. Trots 8 § får medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som

avses i artikel 1.2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av
den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

6,

senast ändrat genom kommissionens direktiv 2011/100/EU

7, släppas ut på

marknaden till och med den 21 juli 2016.

4. Trots 8 § får medicintekniska produkter som avses i artikel 1.2 a i rå-

dets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska pro-
dukter

8, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv

2007/47/EG, släppas ut på marknaden till och med den 21 juli 2014.

6 EGT L 331, 7.12.1998, s. 1 (Celex 31998L0079).

7 EUT L 341, 22.1.2011, s. 50 (Celex 32011L0100).

8 EGT L 169, 12.7.1993, s. 1 (Celex 31993L0042).

background image

8

SFS 2012:861

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

5. Trots 8 § får övervaknings- och kontrollinstrument släppas ut på mark-

naden till och med den 21 juli 2017, om instrumenten har utformats ute-
slutande för industriell eller professionell användning, och i övrigt till och
med den 21 juli 2014.

6. Trots 8 § får kablar och reservdelar släppas ut på marknaden, om de är

avsedda för sådan utrustning som har släppts ut på marknaden med stöd av
3, 4 eller 5 eller för elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på
marknaden före den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)