SFS 2012:862 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

120862.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel
och utförsel av kemiska produkter;

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:944) om förbud

m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter

1

dels att 11 b, 11 d och 11 f §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 11 a § ska lyda ⬝kemiska produkter i batte-

rier⬝.

1 §

2

Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om förbud mot

eller andra restriktioner för hantering av

1. kadmium,
2. klorerade lösningsmedel,
3. kvicksilver,
4. kadmium och kvicksilver i batterier,
5. tungmetaller i förpackningar,
6. ammunition som innehåller bly,
7. rengöringsmedel som innehåller fosfater, och
8. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.
Förordningen är meddelad med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om

3, 5�11, 11 c�14 och 14 b�20 a §§ samt i övrigt med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen.

Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer

som omfattas av läkemedelslagen (1992:859), livsmedelslagen (2006:804)
eller lagen (2006:805) om foder och animaliska produkter.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2013.

1 Senaste lydelse av
11 b § 2009:14
11 d § 2008:837
11 f § 2009:14.

2 Senaste lydelse 2012:339.

SFS 2012:862

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:862

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)