SFS 2012:863 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

120863.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter;

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:259) om miljö-

sanktionsavgifter

dels att nuvarande 7 kap. 8�11 §§ ska betecknas 7 kap. 11�14 §§,
dels att rubriken närmast före nuvarande 7 kap. 8 § ska sättas närmast före

den nya 7 kap. 11 § och rubriken närmast före nuvarande 7 kap. 9 § ska
sättas närmast före den nya 7 kap. 12 §,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 7 kap. 8�10 §§,

samt närmast före den nya 7 kap. 8 § en ny rubrik av följande lydelse.

7 kap.

Förordningen om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

8 §

För en överträdelse av 17, 18 eller 19 § eller 23 § 2 förordningen

(2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning genom
att släppa ut eller tillhandahålla elektrisk eller elektronisk utrustning på
marknaden utan att den har försetts med CE-märkning och andra uppgifter
eller annan märkning som krävs ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 20 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en till-

verkare eller importör, och

2. med 10 000 kronor i andra fall än de som avses i 1.

9 §

För en överträdelse av 28 § förordningen (2012:861) om farliga ämnen

i elektrisk och elektronisk utrustning genom att inte kunna redovisa rele-
vanta uppgifter under den period som anges i den paragrafen ska en miljö-
sanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.

10 §

För en överträdelse av 32 § förordningen (2012:861) om farliga äm-

nen i elektrisk och elektronisk utrustning genom att inte underrätta tillsyns-
myndigheten eller behöriga myndigheter i andra EU-medlemsstater ska en
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2013.

SFS 2012:863

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:863

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)