SFS 2012:864 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

120864.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om miljötillsynsförordningen (2011:13)
dels att 1 kap. 5 § och 2 kap. 19 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 34 §, av

följande lydelse.

1 kap.

5 §

1

Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackredi-
tering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

En myndighet som enligt denna förordning utövar tillsyn ska, när bestäm-

melserna om marknadskontroll i förordning (EG) nr 765/2008 är tillämpliga,
utföra de uppgifter som enligt den förordningen ankommer på en marknads-
kontrollmyndighet och får inte vidta tillsynsåtgärder som strider mot den
förordningen.

I den utsträckning det särskilt anges i 2 kap. ska en myndighet dessutom

tillämpa förordning (EG) nr 765/2008 genom att

1. inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2,
2. utarbeta program för sin marknadskontroll och göra programmen till-

gängliga för allmänheten enligt artikel 18.5,

3. underrätta Europeiska kommissionen och medlemsstater i Europeiska

unionen enligt artiklarna 18.5 och 18.6,

4. tillhandahålla information enligt artiklarna 20.1, 22.1, 22.2 och 23.2,
5. samarbeta med andra enligt artikel 24.1, och
6. delta i den verksamhet som avses i artiklarna 25.3 och 26.2.

2 kap.

19 §

2

I 20�34 §§ fördelas ansvaret för tillsynen i fråga om

1. miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken,
2. föroreningsskador och miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken,
3. vattenverksamheter enligt 11 kap. miljöbalken,

1 Senaste lydelse 2011:702

2 Senaste lydelse 2011:930.

SFS 2012:864

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:864

4. jordbruk och andra verksamheter enligt 12 kap. 10 § miljöbalken,
5. kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap.

miljöbalken samt utrustning avsedd för hantering av växtskyddsmedel,

6. avfall och producentansvar enligt 15 kap. miljöbalken,
7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av

den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel,

3

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den

29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av
direktiv 79/117/EEG,

4

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den

17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser,

5

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den

14 juni 2006 om transport av avfall,

6

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den

18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemika-
liemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94
samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG,
93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,

7

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den

16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen
och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006,

8

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den

17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier,

9

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den

16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet,

10 och

15. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den

21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG

11.

34 §

En tillsynsmyndighet som har ansvar för den operativa tillsynen i

fråga om förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektro-
nisk utrustning ska inom sitt område fullgöra de uppgifter som anges i 1 kap.
5 § tredje stycket 1.

Kemikalieinspektionen ska dessutom fullgöra de uppgifter som anges i

1 kap. 5 § tredje stycket 2�6.

3

EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648).

4

EUT L 158, 30.4.2004, s. 7 (Celex 32004R0850).

5

EUT L 161, 14.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0842).

6

EUT L 190, 12.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1013).

7

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

8

EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

9 EUT L 204, 31.7.2008. s. 1 (Celex 32008R0689).

10 EUT L 286, 31.10.2009, s. 1 (Celex 32009R1005).

11 EUT L 309, 24.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1107).

background image

3

SFS 2012:864

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012