SFS 2012:865 Förordning om ränta på studielån för 2013

120865.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta på studielån för 2013

1;

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på studielån enligt

4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studie-
stödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och över-
gångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 1,3 procent
för 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Anders Lindgren
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2011:1566.

SFS 2012:865

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012