SFS 2012:866 Förordning om pliktexemplar av elektroniskt material

120866.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om pliktexemplar av elektroniskt material;

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen

(2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.

Det elektroniska materialet ska bevaras för framtiden

2 §

Kungl. biblioteket ska för framtiden bevara det som lämnats enligt

lagen om pliktexemplar av elektroniskt material. Sådant som är undantaget
från skyldigheten att lämna pliktexemplar enligt 6�9, 15 eller 16 §§ lagen
om pliktexemplar av elektroniskt material och 6 § första stycket denna för-
ordning behöver dock inte bevaras. Detsamma gäller sådant elektroniskt ma-
terial som har undantagits enligt 3 § och 6 § andra stycket denna förordning.

Enskildas skyldighet att lämna pliktexemplar

Undantag från skyldigheten

3 §

Kungl. biblioteket får i enskilda fall besluta om undantag från skyldig-

heten för enskilda att lämna pliktexemplar enligt lagen (2012:492) om plikt-
exemplar av elektroniskt material. Sådana beslut får meddelas för sådant
som bedöms inte ha ett väsentligt värde för forskningen eller bevarandet av
det svenska kulturarvet eller för sådant som ändå bevaras för framtiden på ett
betryggande sätt. Undantag får också beslutas om det annars finns särskilda
skäl.

Hur pliktexemplar ska lämnas

4 §

Kungl. biblioteket får i enskilda fall besluta om att skyldigheten för en-

skilda att lämna pliktexemplar får fullgöras på annat sätt än som anges i 10 §
första stycket lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.

Kungl. biblioteket får meddela närmare föreskrifter om hur enskilda ska

lämna pliktexemplar av elektroniskt material och den information som ska
åtfölja enskildas pliktexemplar.

SFS 2012:866

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:866

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

5 §

Kungl. biblioteket får vid vite förelägga enskilda att lämna pliktexem-

plar av elektroniskt material med tillhörande information enligt 2�11 §§
lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.

Myndigheters skyldighet att lämna pliktexemplar

Undantag från skyldigheten

6 §

Skyldigheten för myndigheter att lämna pliktexemplar enligt 14 §

lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material gäller inte för
handlingar som ska finnas i det offentliga rättsinformationssystemet enligt
rättsinformationsförordningen (1999:175).

Kungl. biblioteket får meddela föreskrifter om andra undantag från skyl-

digheten för myndigheter att lämna pliktexemplar enligt 14 § lagen om plikt-
exemplar av elektroniskt material. Kungl. biblioteket får också i enskilda fall
besluta om sådana undantag.

Hur pliktexemplar ska lämnas

7 §

Kungl. biblioteket får meddela föreskrifter om och i enskilda fall

besluta att skyldigheten för myndigheter att lämna pliktexemplar får full-
göras på annat sätt än som anges i 10 § första stycket lagen (2012:492) om
pliktexemplar av elektroniskt material.

Kungl. biblioteket får meddela närmare föreskrifter om hur myndigheters

skyldighet att lämna pliktexemplar av elektroniskt material ska fullgöras och
vilken information som ska åtfölja myndigheters pliktexemplar.

8 §

Kungl. biblioteket får, efter att ha hört Riksarkivet, meddela föreskrif-

ter om att även annan information än det som sägs i 11 § lagen (2012:492)
om pliktexemplar av elektroniskt material ska åtfölja pliktexemplar som
statliga myndigheter under regeringen ska lämna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Anders Lindgren
(Utbildningsdepartementet)