SFS 2012:867 Förordning om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

120867.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1421) med
instruktion för Kungl. biblioteket;

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2008:1421) med instruktion

för Kungl. biblioteket ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska även

1. fullgöra de uppgifter som följer av
� lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument,
� lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material,
� förordningen (2008:1420) om pliktexemplar av dokument och
� förordningen (2012:866) om pliktexemplar av elektroniskt material,
2. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla utomlands utgivna publika-

tioner med svensk anknytning,

3. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla en representativ samling

utländsk litteratur, särskilt inom samhällsvetenskap och humaniora,

4. vårda och förkovra bibliotekets äldre samlingar av böcker och annat

tryck, handskrifter, kartor och bilder,

5. framställa nationalbibliografin,
6. svara för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek när det

gäller digitalisering och digitalt tillgängliggörande, och

7. analysera utvecklingen inom forskningsbiblioteken i landet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Anders Lindgren
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:942.

SFS 2012:867

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012