SFS 2012:868 Förordning om ändring i förordningen (2008:1280) om val till Sametinget

120868.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1280) om val till
Sametinget;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2008:1280) om val

till Sametinget ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2012:868

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:868

Bilaga

Utformning av valsedlar

En valsedel ska ha storleken 105�148 millimeter och utformas enligt vad
som framgår nedan. Den får, på därför avsedda utrymmen, förses endast med
sådana uppgifter som anges där.

Valsedlar som avses i 3 kap. 10 § sametingslagen (1992:1443)

Framsida

background image

3

SFS 2012:868

Baksida

background image

4

SFS 2012:868

På valsedlarna får det utöver varje kandidats namn finnas följande uppgifter
om kandidaten:

1. ålder,
2. yrke eller titel,
3. adress,
4. partitillhörighet eller liknande uppgift.
Uppgifterna får omfatta högst två rader per kandidat.

För de angivna fälten på en valsedel ska följande marginaler användas:

1. valsedelns framsida:
a) vänster samt höger sidmarginal till 1, 2, 3, 4 och 5: 10 millimeter,
b) valsedelns överkant till 1: 4 millimeter,
c) avstånd mellan 1 och 2: 2,45 millimeter,
d) avstånd mellan 2 och 3: 2,45 millimeter,
e) avstånd mellan 3 och 4: 2,45 millimeter,
f) avstånd mellan 4 och 5: 7,6 millimeter,
2. valsedelns baksida:
a) vänster samt höger sidmarginal till 6 och 7: 10 millimeter,
b) valsedelns överkant till 6: 11 millimeter,
c) avstånd mellan 6 och 7: 7,6 millimeter.

background image

5

SFS 2012:868

Utformning av valkuvert

Valkuvert ska ha storleken 123�155 millimeter och vara utformade enligt
följande:

background image

6

SFS 2012:868

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012
Utformning av röstkort och ytterkuvert för brevröster

Ytterkuvert för brevröster ska ha storleken 155�220 millimeter och vara ut-
formade enligt följande:

Framsida

Baksida