SFS 2012:871 Förordning om ändring i förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

120871.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1080) med
instruktion för Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida);

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (2010:1080) med in-

struktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ska ha
följande lydelse.

3 §

1

Myndigheten ska vidare

1. bistå regeringen med expertstöd, bedömning, analys, resultatredovis-

ning och annat underlag som är nödvändigt för regeringens utformning av
biståndspolitiken och för genomförande av det bilaterala och multilaterala
biståndet samt det gemensamma EU-biståndet,

2. inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra ak-

törer bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling,

3. bistå aktörer som bedriver uppföljning och utvärdering inom Sidas

verksamhetsområde,

4. sammanställa och till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och

OECD:s biståndskommitté (DAC) rapportera statistik enligt direktiv från
DAC,

5. aktivt och på elektronisk väg tillgängliggöra information om sin verk-

samhet, samordna genomförandet av transparensgarantin i det svenska bi-
ståndet och stödja övriga berörda myndigheter i att säkerställa att all offent-
lig biståndsinformation görs tillgänglig för allmänheten, samt ansvara för
och utveckla informationstjänsten openaid.se och anpassa innehållet i infor-
mationstjänsten i enlighet med International Aid Transparency Initiative
(IATI),

6. vid myndighetens utbildningscentrum i Härnösand anordna utbildning

och kompetensutveckling för Sidas samarbetspartner inom utvecklingssam-
arbetet,

7. vara nationell kontaktpunkt för myndighetssamarbete (Twinning och

Technical Assistance Information Exchange, TAIEX) finansierat genom
EU:s biståndsbudget,

8. inom ramen för samarbete inom �stersjöregionen ansvara för delar av

samarbetet med Ryssland inom miljöområdet, genom att bl.a. bidra till fi-
nansiering av insatser i anslutning till investeringsprojekt genom internatio-

1 Senaste lydelse 2011:1499.

SFS 2012:871

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

2

SFS 2012:871

nella finansiella institutioner (IFI), samt ansvara för samarbete inom området
demokrati och mänskliga rättigheter,

9. för Regeringskansliets räkning utföra vissa administrativa kontroll- och

prövningsmoment vid bidragshantering, praktiskt hantera utbetalningar och
återkrav av vissa medel för anslagsposter under utgiftsområde 7 Internatio-
nellt bistånd som Regeringskansliet beslutar om, samt besluta om uppskov
med den ekonomiska redovisningen i de fall revisionen inte är klar inom fö-
reskriven tid,

10. inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål för mil-

jöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling, och

11. i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och sam-

råda med verket om vilken rapportering som behövs.

4 §

Myndigheten får

1. i mån av tillgång på medel besluta om och betala ut bidrag eller annan
finansiering till stöd för insatser i enlighet med 1 §,
2. ingå och säga upp avtal om närmare villkor för samarbetet med samar-

betsländer (proceduravtal),

3. efter överenskommelse med avtalsslutande part omfördela medel mel-

lan olika insatsavtal,

4. anpassa samarbetsavtal så att de motsvarar en samarbetsstrategis giltig-

hetsperiod,

5. ingå, förlänga och säga upp avtal enligt 6 och 7 om insatser som myn-

digheten har rätt att besluta om, om avtalet inte kräver riksdagens eller utri-
kesnämndens medverkan,

6. utnyttja möjligheter till samverkan med andra givarländer, Europeiska

kommissionen samt internationella och multilaterala organisationer, varvid
myndigheten får låta en samverkanspart svara för beredning, genomförande
och uppföljning av svenska biståndsinsatser om detta inte innefattar myndig-
hetsutövning, samt själv åta sig motsvarande uppgifter,

7. ingå, förlänga och säga upp avtal om bidrag eller annan finansiering till

stöd för insatser med andra stater, internationella och multilaterala organisa-
tioner, organisationer i det civila samhället samt andra relevanta aktörer (in-
satsavtal) varvid avtalen ska innehålla bestämmelser som reglerar uppfölj-
ning, utvärdering och revision,

8. uppdra åt en utlandsmyndighet i ett land som Sverige har bilateralt ut-

vecklingssamarbete med att på Sidas vägnar underteckna avtal,

9. överlämna åt en utlandsmyndighet i ett land som Sverige har bilateralt

utvecklingssamarbete med, eller annan myndighet, att på Sidas vägnar av-
göra ärenden som är sådana att de inte behöver prövas av generaldirektören
eller personalansvarsnämnden,

10. begära att en utlandsmyndighet i ett land som Sverige har bilateralt ut-

vecklingssamarbete med ska vidta de åtgärder som följer av avtal mellan
Sverige och samarbetslandet i fråga eller som i övrigt faller inom Sidas be-
hörighetsområde, och

11. begära att en utlandsmyndighet i ett land som Sverige har bilateralt ut-

vecklingssamarbete med, eller där Sverige bidrar med humanitärt bistånd,
lämnar sådan information som behövs för Sidas verksamhet.

background image

3

SFS 2012:871

Om ett insatsavtal enligt första stycket 7 som är av särskild betydelse för

Sveriges förhållande till annan stat eller internationell organisation sägs upp
ska myndigheten genast underrätta Regeringskansliet (Utrikesdepartemen-
tet).

En organisation som beviljas bidrag enligt första stycket 7 ska på begäran

ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagaren och
lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av en verk-
samhet eller ett verksamhetsområde med ett annat land eller en mellanstatlig
organisation som huvudman ska ske i enlighet med avtal.

I de länder där FN har enats om ett gemensamt landprogram ska insatsav-

tal som ingås med FN enligt första stycket 7, med undantag för humanitära
insatser, endast förekomma inom ramen för dessa program. Om det finns
särskilda skäl får sådana insatsavtal förekomma i andra fall, efter samråd
med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012