SFS 2012:873 Förordning om beredskapslagring av olja

120873.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om beredskapslagring av olja;

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen

(2012:806) om beredskapslagring av olja.

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen

om beredskapslagring av olja.

2 §

Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är tillsynsmyndighet

och prövar frågor enligt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja och
enligt denna förordning.

Definitioner

3 §

I denna förordning betyder

basmängd: en lagringsskyldigs försäljning eller förbrukning i landet av

lagringsbränslen under ett referensår (inbegripet biodrivmedel och tillsatser
som var inblandade i lagringsbränslen vid försäljning eller förbrukning) med
avdrag för lagringsbränslen som sålts till andra lagringsskyldiga, eller till
bunkring för utrikes sjöfart,

biodrivmedel: flytande bränsle eller bränsle i form av gas som används för

transport och som framställts ur biomassa, varvid biomassa är den biologiskt
nedbrytbara delen av produkter, avfall och rester från jordbruket (inbegripet
vegetabiliska och animaliska ämnen), skogsbruket och därtill hörande indu-
strier, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriellt och kommu-
nalt avfall,

internationell bunkring: det som anges i bilaga A, avsnitt 2.1, i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober
2008 om energistatistik

2,

tillsatser: andra ämnen än kolväten som tillsätts eller blandas i en produkt

för att ändra dess egenskaper.

1 Jfr rådets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet för med-
lemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter (EUT
L 265, 9.10.2009, s. 9, Celex 32009L0119).

2 EUT L 304, 14.11.2008, s. 1 (Celex 32008R1099).

SFS 2012:873

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

2

SFS 2012:873

Sveriges beredskapslager

Beräkning av storleken på landets samlade beredskapslager

4 §

Den genomsnittliga dagliga nettoimporten enligt 2 kap. 1 § första

stycket lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja ska beräknas på
grundval av råoljeekvivalenten av importen under referensåret. Den genom-
snittliga dagliga inhemska konsumtionen enligt 2 kap. 1 § första stycket
lagen om beredskapslagring av olja ska beräknas på grundval av råoljeekvi-
valenten för den inhemska konsumtionen under referensåret.

Beräkning av råoljeekvivalent enligt första stycket första meningen ska

göras i enlighet med bilaga I till rådets direktiv 2009/119/EG om skyldighet
för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleum-
produkter

3. Beräkning av råoljeekvivalent enligt första stycket andra

meningen ska göras i enlighet med bilaga II till samma direktiv.

Biodrivmedel och tillsatser får ingå vid beräkning enligt första stycket en-

dast om de har blandats med de berörda petroleumprodukterna.

Lagringsbränslen

5 §

Lagringsbränslen är motorbensin, jetbränsle av fotogentyp, gasolja

eller dieselolja samt andra eldningsoljor enligt definitionerna i bilaga B till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den
22 oktober 2008 om energistatistik.

Beräkning av den procentandel som ska lagras av vart och ett av
lagringsbränslena

6 §

Energimyndigheten ska senast i februari varje år besluta storleken på

den procentandel av de sammanlagda basmängderna under referensåret för
vart och ett av lagringsbränslena som alla lagringsskyldiga ska lagra under
kommande lagringsår. Andelarna ska beräknas så att Sveriges samlade
lagringsskyldighet enligt 2 kap. 1 § första stycket lagen (2012:806) om
beredskapslagring av olja kan uppfyllas. Beräkningen ska ske med utgångs-
punkt i bilaga III till rådets direktiv 2009/119/EG om skyldighet för med-
lemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter.

Energimyndighetens beräkning av hållna lager vid rapportering

7 §

Vid rapportering enligt 6 kap. 2 § (2012:806) lagen om beredskapslag-

ring av olja ska befintliga lagernivåer beräknas i enlighet med bilaga III till
rådets direktiv 2009/119/EG om skyldighet för medlemsstaterna att inneha
minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter.

Biodrivmedel och tillsatser får ingå vid beräkning enligt första stycket en-

dast om de

1. var inblandade i lagringsbränslen vid försäljning eller förbrukning, eller
2. lagras i Sverige och den lagringsskyldige kan visa att de är avsedda att

blandas med lagringsbränslen och att de ska användas som transportbränsle.

3 EUT L 265, 9.10.2009, s. 9 (Celex 32009L0119).

background image

3

SFS 2012:873

Lagringsskyldighet

8 §

Lagringsskyldighet enligt 3 kap. 1 § 1 lagen (2012:806) om bered-

skapslagring av olja föreligger om den mängd råolja eller lagringsbränslen
som har importerats under ett referensår uppgår till minst 2 500 kubikmeter.

9 §

Om ett företag har importerat ett lagringsbränsle till landet och sedan

har sålt det till utlandet, ska bränslet ändå anses vara sålt i landet och med-
föra lagringsskyldighet enligt 3 kap. 1 § 1 lagen (2012:806) om beredskaps-
lagring av olja om bränslet efter försäljningen förbrukas och inte exporteras.

10 §

Uppgifter enligt 3 kap. 5 § lagen (2012:806) om beredskapslagring av

olja ska lämnas till Energimyndigheten före utgången av januari varje år
eller vid en annan tidpunkt som myndigheten bestämmer.

Energimyndigheten ska informera dem som ska lämna uppgifter enligt

första stycket om vilka som har varit lagringsskyldiga under referensåret om
sådan information krävs för att basmängden ska kunna beräknas.

Undantag från lagringsskyldighet

11 §

Lagringsskyldighet enligt 3 kap. 1 § lagen (2012:806) om bered-

skapslagring av olja gäller inte införsel och förbrukning av lagringsbränslen
i sådana gasturbinanläggningar eller oljekondensverk för framställning av
elektrisk kraft som ingår i effektreserven enligt lagen (2003:436) om effekt-
reserv.

Lagringsskyldighet inom en koncern

12 §

Inom en koncern får lagringsskyldighet fullgöras av moderbolaget för

lagringsskyldiga dotterbolags räkning om anmälan sker till Energimyndig-
heten senast i samband med att de uppgifter som avses i 10 § lämnas.

Om lagringsskyldighet inte längre ska fullgöras gemensamt för koncer-

nen, ska anmälan snarast göras till Energimyndigheten.

Tillstånd för att fullgöra lagringsskyldigheten med andra lagringsbränslen
eller med råolja

13 §

Tillstånd för lagring av andra lagringsbränslen än sådana som den

lagringsskyldige har sålt eller förbrukat under referensåret får ges om god
försörjningsberedskap går att säkerställa.

Tillstånd för lagring av råolja får ges om
1. det är fråga om ett företag som driver oljeraffinering och som fullgör

sin lagringsskyldighet eller som håller lager åt någon annan enligt 4 kap. 1 §
lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja, och

2. lagret består av råolja, andra råvaror för tillverkningen eller halvfabri-

kat motsvarande högst två tredjedelar av den sammanlagda lagringsskyldig-
heten för företaget samt för andra lagringsskyldiga för vilka oljeraffinaderiet
utför lagringsuppdrag.

background image

4

SFS 2012:873

Beräkningen enligt andra stycket 2 ska baseras på utbytet av lagrings-

bränslen vid raffinering av råolja i oljeraffinaderiet enligt föreskrifter som
har meddelats av Energimyndigheten med stöd av 28 § 3.

Lagringsskyldighetens omfattning

14 §

Lagringsskyldighetens omfattning bestäms för varje lagringsskyldig

utifrån basmängden och den procentandel som har beslutats enligt 6 §.

Beslut om lagringsskyldighet

15 §

Energimyndigheten ska meddela beslut om lagringsskyldighet för

kommande lagringsår senast i februari varje år.

Befrielse från lagringsskyldighet under ett pågående lagringsår

16 §

Den som är lagringsskyldig får helt eller delvis befrias från lagrings-

skyldighet under ett pågående lagringsår om den lagringsskyldige sålt lag-
ringsbränsle under ett referensår till någon som själv blivit lagringsskyldig
för motsvarande mängd lagringsbränsle under lagringsåret, eller om det an-
nars finns synnerliga skäl.

Tillstånd för lagerhållning inom landet av någon annan än den
lagringsskyldige

17 § Tillstånd att lämna över lagerhållningen åt någon annan inom landet
får ges endast om den som är lagringsskyldig har ett avtal med den som ska
utföra lagringen som anger

1. att lagringen ska utföras under minst en kalendermånad eller trettio da-

gar,

2. vilken volym, vilket lagringsbränsle och, i förekommande fall, vilka

biodrivmedel och tillsatser enligt 4 eller 7 § som lagringen ska avse,

3. att den som är lagringsskyldig har rätt att förvärva lagret, och
4. beräkningsgrunderna för priset vid ett förvärv enligt 3.
Tillstånd enligt första stycket får ges endast under förutsättning att den

som ska utföra lagringen har tillstånd enligt 18 §. Tillståndet får förenas med
villkor som ska framgå av beslutet.

18 §

Tillstånd att inom landet utföra lagring åt någon annan får ges endast

om

1. den som ska utföra lagringen bedriver oljelagringsverksamhet, och
2. lagringen uppfyller de krav som anges i 5 kap. 1 § lagen (2012:806) om

beredskapslagring av olja.

Tillstånd enligt första stycket får ges för högst fem lagringsår och får för-

enas med villkor som ska framgå av beslutet. Om lagring ska utföras åt en
lagringsskyldig i en annan medlemsstat i Europeiska unionen enligt rådets
direktiv 2009/119/EG om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimi-
lager av råolja och/eller petroleumprodukter krävs dock att anmälan sker till
Energimyndigheten i varje enskilt fall och att det finns tillstånd för utlands-

background image

5

SFS 2012:873

lagring från behörig myndighet i det medlemsland för vilket lagret ska hål-
las, innan lagringen får påbörjas.

Den som ska utföra lagring får inte i sin tur överlämna lagringen åt någon

annan.

Tillstånd för lagring utanför landet

19 §

Tillstånd att hålla egna lager i en annan medlemsstat i Europeiska

unionen eller att lämna över lagerhållningen åt någon annan inom Europe-
iska unionen får ges endast om den som är lagringsskyldig kan visa att

1. lagringen ska utföras under minst tre kalendermånader,
2. lagringen avser en bestämd volym och ett bestämt lagringsbränsle och

omfattar högst trettio procent per lagringsbränsle av de bränslen som den
lagringsskyldige ska lagra för ett lagringsår,

3. han eller hon har rätt att förvärva lagret,
4. det finns en överenskommelse om hur priset ska beräknas vid förvärv

enligt 3,

5. lagringen uppfyller de krav som anges i 5 kap. 1 § lagen (2012:806) om

beredskapslagring av olja, och

6. den som ska utföra lagringen bedriver oljelagringsverksamhet och har

fått tillstånd att utföra lagring av behörig myndighet i den medlemsstat i
Europeiska unionen där lagret ska hållas.

En förutsättning för tillstånd är att den som ska utföra lagring inte i sin tur

överlämnar lagringen åt någon annan.

Tillstånd enligt första stycket får ges för högst ett lagringsår. Tillståndet

får förenas med villkor som ska framgå av beslutet.

Register över beredskapslager

20 §

Det register över beredskapslager som avses i 6 kap. 1 § lagen

(2012:806) om beredskapslagring av olja ska innehålla uppgifter om

1. var lagren finns,
2. vilka bränslen och hur stor mängd av dessa som lagren omfattar, och
3. lagrens ägare.
En sammanfattande kopia av registret ska skickas till Europeiska kommis-

sionen senast den 25 februari varje år.

Statistiska sammanställningar

21 §

Den statistiska sammanställning över beredskapslager som avses i

6 kap. 2 § lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja ska upprättas
enligt bilaga IV till rådets direktiv 2009/119/EG om skyldighet för medlems-
staterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter.

22 §

Den statistiska sammanställning över kommersiella lager som avses i

6 kap. 2 § lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja ska innehålla upp-
gifter om faktiska lagernivåer den sista dagen i varje kalendermånad. I sam-
manställningen får inte ägarna till lagren anges.

background image

6

SFS 2012:873

Beredskapsplan

23 §

Den beredskapsplan som avses i 7 kap. 2 § lagen (2012:806) om

beredskapslagring av olja ska innehålla uppgifter om

1. de organisatoriska åtgärder som ska förberedas för att beredskapspla-

nen ska kunna genomföras,

2. vilken utbildning och övning som behövs för att de organisatoriska

åtgärderna enligt 1 ska kunna fungera, och

3. hur begränsningar i förbrukningen ska genomföras.
Innan en beredskapsplan upprättas ska synpunkter från de lagringsskyl-

diga inhämtas. Beredskapsplanen ska uppdateras varje år.

24 §

Ett lager som har använts enligt 7 kap. 1 § lagen (2012:806) om

beredskapslagring av olja ska återställas inom den tidsfrist som Europeiska
kommissionen bestämmer.

Lagringsavgift

25 §

Det kostnadstillägg som avses i 8 kap. 7 § lagen (2012:806) om

beredskapslagring av olja ska beräknas per lagringsbränsle och för det lag-
ringsår när lagret uppvisar brist och utgöra

1. 300 procent av kapitalkostnaden för de första tio dagarna,
2. 400 procent av kapitalkostnaden för de därpå följande tio dagarna, och
3. 500 procent av kapitalkostnaden för de därpå följande dagarna.
Om en brist i lagret visar sig vara större än vad som rapporterats av den

lagringsskyldige, ska vart och ett av kostnadstilläggen i första stycket för-
dubblas för den brist under lagringsåret som inte har rapporterats.

26 §

Beräkning av en lagringsavgifts kapitalkostnad ska grundas på

genomsnittlig marknadsmässig ränta och varukostnad under den kalen-
dermånad som föregått bristen i lagret.

Energimyndigheten ska inför varje lagringsår underrätta dem som är

lagringsskyldiga om grunderna för beräkning av lagringsavgifter.

Uppgifter från Skatteverket

27 §

Skatteverket ska på begäran av Energimyndigheten lämna ut uppgif-

ter om införsel av bränslen från annan medlemsstat i Europeiska unionen
från det system som avses i 2 kap. 4 a § lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, om uppgifterna behövs
för kontroll och tillsyn enligt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja
och denna förordning.

Bemyndiganden

28 §

Energimyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om

1. beräkning av Sveriges beredskapslager,
2. lagringsskyldighet samt om undantag och befrielse från lagringsskyl-

dighet,

background image

7

SFS 2012:873

3. förutsättningar för tillstånd enligt 3 kap. 2 § och 4 kap. 1 § lagen

(2012:806) om beredskapslagring av olja,

4. register över lager som hålls enligt lagen om beredskapslagring av olja,
5. statistiska sammanställningar, och
6. beredskapsplan och återställande av lager som hålls enligt lagen om

beredskapslagring av olja.

29 §

Energimyndigheten får meddela föreskrifter om

1. förvaring av lager och om underrättelseskyldighet enligt 5 kap. 2 §

lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja,

2. användning av lager, och
3. förfarandet vid prövning av frågor enligt lagen om beredskapslagring

av olja och denna förordning.

�verklagande

30 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 11
och 16 §§ får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 i fråga om 27 § och i

övrigt den 30 december 2012. Genom förordningen upphävs förordningen
(1995:971) om beredskapslagring av olja och kol.

2. Lagringsåret som har inletts den 1 juli 2012 ska avslutas den 31 mars

2013.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för det lagringsår

som har inletts den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012