SFS 2012:877 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

120877.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980)
dels att 4 kap. 1 §, 7 kap. 2 § och 8 kap. 6 a § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 11 §, samt

närmast före 5 kap. 11 § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

1 §

1

�vningskörning med ett körkortspliktigt eller traktorkortspliktigt for-

don får ske under utbildning på en nationell kurs i gymnasieskolan eller
kommunal vuxenutbildning om den som övningskör har körkortstillstånd.
Vid sådan övningskörning gäller inte de ålderskrav som anges i 4 kap. 2 och
2 a §§ körkortslagen (1998:488).

5 kap.

Nytt körkort efter återkallelse

11 §

Vid en ansökan om utfärdande av körkort i fall som avses i 5 kap.

14 § andra stycket andra meningen körkortslagen (1998:488) tillämpas

1. vad som sägs om hälsodeklaration och intyg om synprövning i 3 kap.

1 § andra stycket första meningen denna förordning, om sökanden vid
ansökningstillfället ännu inte har fyllt 45 år, och annars

2. vad som sägs om läkarintyg i 3 kap. 1 § andra stycket andra meningen.
Transportstyrelsen får förelägga sökanden att inom viss tid ge in de hand-

lingar som anges i första stycket. Om föreläggandet inte följs, ska ansökan
avvisas när det gäller frågan om huruvida körkortet ska ge behörighet C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE. Föreläggandet ska innehålla en upplys-
ning om detta.

7 kap.

2 §

Frågor om särskilt medgivande enligt 2 kap. 11 § körkorts-

lagen (1998:488) får prövas av den domstol som prövar ett överklagat
ärende.

1 Senaste lydelse 2011:529.

SFS 2012:877

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

2

SFS 2012:877

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

8 kap.

6 a §

2

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela före-

skrifter om tillsyn över provorgan som provar alkolås.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska rapportera resultatet

av tillsynen till Transportstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2011:951.