SFS 2012:878 Förordning om ändring i förordningen (2012:5) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

120878.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:5) om ändring i
körkortsförordningen (1998:980);

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980)
dels att 3 kap. 6 §, 6 kap. 7 och 7 a §§ i stället för deras lydelse enligt för-

ordningen (2012:5) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse,

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen

(2012:5) om ändring i körkortsförordningen (1998:980) i stället för deras
lydelse enligt nämnda förordning ska ha följande lydelse.

3 kap.

6 §

1

En ansökan om förnyelse enligt 3 kap. 14 § andra stycket eller 3 kap.

14 b § körkortslagen (1998:488) ska föregås av en ansökan om förlängd
giltighet av behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE enligt 3 kap.
12 § samma lag, om sökanden önskar behålla dessa behörigheter. Vid en
ansökan om förlängd giltighet tillämpas

1. vad som sägs om hälsodeklaration och intyg om synprövning i 3 kap.

1 § andra stycket första och tredje meningarna denna förordning, om sökan-
den vid ansökningstillfället ännu inte har fyllt 45 år, och annars

2. vad som sägs om läkarintyg i 3 kap. 1 § andra stycket andra och tredje

meningarna.

En ansökan om förlängd giltighet får göras tidigast ett år innan körkortet

ska förnyas.

Transportstyrelsen får förelägga sökanden att inom viss tid ge in de hand-

lingar som krävs för förlängd giltighet enligt första stycket. Om föreläggan-
det inte följs, ska ansökan om förlängd giltighet avvisas. Föreläggandet ska
innehålla en upplysning om detta.

6 kap.

7 §

2

En ansökan om att byta ut ett utländskt körkort ska göras skriftligen.

Till ansökan ska fogas

1. det utländska körkortet,

1 Senaste lydelse 2009:1369.

2 Senaste lydelse 2009:1369.

SFS 2012:878

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

2

SFS 2012:878

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

2. en handling som visar att sökanden är permanent bosatt i Sverige eller, i

fall som avses i 6 kap. 7 § andra och tredje styckena körkortslagen
(1998:488), sedan minst sex månader studerar här, och, om ansökan avser
utbyte i fall som avses i 6 kap. 7 § fjärde stycket körkortslagen,

3. sådana handlingar som anges i 3 kap. 1 § denna förordning.
Vid en ansökan om utbyte i fall som avses i 6 kap. 7 § tredje stycket kör-

kortslagen tillämpas

1. vad som sägs om hälsodeklaration och intyg om synprövning i 3 kap.

1 § andra stycket första och tredje meningarna denna förordning, om sökan-
den vid ansökningstillfället ännu inte har fyllt 45 år, och annars

2. vad som sägs om läkarintyg i 3 kap. 1 § andra stycket andra och tredje

meningarna.

En ansökan om utbyte enligt andra stycket får göras tidigast ett år före

utgången av den giltighetstid som är angiven på körkortet.

Transportstyrelsen får förelägga sökanden att inom viss tid ge in de hand-

lingar som anges i andra stycket. Om föreläggandet inte följs, ska ansökan
avvisas när det gäller frågan om huruvida körkortet ska ge behörighet C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE. Föreläggandet ska innehålla en upplys-
ning om detta.

7 a §

En ansökan om att ersätta ett utländskt körkort som förstörts eller

kommit bort ska göras skriftligen. Till ansökan ska fogas en handling som
visar att sökanden är permanent bosatt i Sverige och, om ansökan avser
ersättande i fall som avses i 6 kap. 7 § fjärde stycket körkortslagen
(1998:488), sådana handlingar som anges i 3 kap. 1 §.

Om ett utländskt körkort som kommit bort senare hittas, ska det genast

överlämnas till Transportstyrelsen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012 i fråga om 4 kap. 3 och

9 a §§, 7 kap. 3 § samt 8 kap. 6 b, 16 och 17 §§ och i övrigt den
19 januari 2013.

2. För en körkortsbehörighet A1 eller A som har förvärvats före den

19 januari 2013 gäller 8 kap. 10 a § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)