SFS 2012:879 Förordning om ändring i förordningen (2012:10) om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

120879.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:10) om ändring i
militärtrafikförordningen (2009:212);

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 2 § militärtrafikförordningen (2009:212)

i stället för dess lydelse enligt förordningen (2012:10) om ändring i nämnda
förordning ska ha följande lydelse.

6 kap.

2 §

Trots bestämmelserna i 2 kap. 1, 5 och 6 §§ körkortslagen (1998:488)

får motorcykel som kräver behörighet A eller B framföras av den som har
körkort med behörigheten A1 eller A2 vid militär operation eller militär
övning.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet

SFS 2012:879

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012