SFS 2012:887 Lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

120887.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 4 och 5 §§, 8 kap. 4, 5 och

10 §§, 13 kap. 9 § samt 16 kap. 2 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor
för riksdagens ledamöter ska ha följande lydelse.

3 kap.

4 §

2

Om en ledamot är ledig från sitt uppdrag på grund av sjukdom, ska av-

drag göras för samma tid från arvodet och tilläggsarvodet och andra fasta
arvoden enligt 1 § 2, 4 och 6 lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag
inom riksdagen, dess myndigheter och organ i enlighet med de bestämmelser
om sjukavdrag som gäller för arbetstagare hos riksdagen. Avdraget ska dock
beräknas på grundval av arvodet eller arvodena delat med antalet kalender-
dagar i månaden.

Om en ledamot är föräldraledig och för samma tid får arvode och tilläggs-

arvode och andra fasta arvoden enligt 1 § 2, 4, och 6 lagen (1989:185) om
arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ, ska
arvodet eller arvodena minskas i enlighet med de bestämmelser som gäller
för arbetstagare hos riksdagen.

5 §

3

Om en ledamot av särskilda skäl beviljats ledigt kortare tid än en

månad under tid då arbetsplenum pågår, ska när ledamoten begär det avdrag
göras för samma tid från arvodet och tilläggsarvodet och andra fasta arvoden
enligt 1 § 2, 4 och 6 lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom
riksdagen, dess myndigheter och organ. Avdraget ska beräknas på arvodet
eller arvodena delat med antalet kalenderdagar i månaden.

8 kap.

4 §

4

Arvode som ligger till grund för pensionsrätt är

1. talmansarvode enligt 2 kap. 1 §,

1 Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63.

2 Senaste lydelse 2006:998.

3 Senaste lydelse 2006:998.

4 Senaste lydelse 2009:1582.

SFS 2012:887

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

2

SFS 2012:887

2. ledamotsarvode enligt 3 kap. 1 §,
3. tilläggsarvode enligt 3 kap. 2 §, och
4. arvode enligt 1 § 2, 4 och 6 lagen (1989:185) om arvoden m.m. för upp-

drag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

5 §

5

Pensionsrätt för tid före 2010 utgör

1. för tid som talman 2 520 kronor, multiplicerat med det antal dagar före

2010 som talmansuppdraget har fullgjorts, delat med 30,4

2. för tid som ledamot 773 kronor, multiplicerat med det antal dagar före

2010 som ledamotsuppdraget har fullgjorts, delat med 30,4, och

3. 2,40 procent av tilläggsarvode enligt 3 kap. 2 §, arvode enligt 1 § 1�4

och 6 lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess
myndigheter och organ som utbetalats under åren 2001�2009 och arvode en-
ligt 1 § 3 nämnda lag i dess lydelse före den 1 juli 2003 för uppdrag i
Riksdagens revisorer under tiden 2001�juni 2003.

Med tid som ledamot jämställs tid med sjukpension, dock att tid med sjuk-

pension som grundar sig på talmansarvode jämställs med tid som talman.

Med tid som ledamot jämställs tid som ledamot av Europaparlamentet

före den 14 juli 2009.

Pensionsrätt enligt denna paragraf tillgodoräknas inte om ledamoten har

rätt till egenpension enligt lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksda-
gens ledamöter eller motsvarande äldre lagstiftning.

Pensionsrätt tillgodoräknas inte för tid som tillgodoräknas ledamoten

som pensionsgrundande enligt artikel 28 Europaparlamentets beslut nr
684/2005/EG, Euratom av den 28 september 2005 om antagande av
Europaparlamentets ledamotsstadga.

10 §

6

Jämförelsebeloppet beräknas som antalet fullgjorda hela år, högst

tolv, i riksdagen, senast vid utgången av riksmötet 2013/14, delat med talet
tolv och multiplicerat med

1. 11,5 procent av den del av underlaget enligt andra stycket som inte

överstiger 7,5 förhöjda prisbasbelopp,

2. 65 procent av den del av underlaget som överstiger 7,5 men inte 20 för-

höjda prisbasbelopp, samt

3. 32,5 procent av den del av underlaget som överstiger 20 men inte 30

förhöjda prisbasbelopp.

Underlaget för beräkningen av jämförelsebeloppet utgörs av medeltalet av

de arvoden enligt tredje stycket som en ledamot haft under fem kalenderår
närmast före avgångsåret. Arvodena för de fyra första kalenderåren räknas
därvid om till nivån för det sista kalenderåret före avgångsåret med hjälp av
prisbasbeloppet. Kan en ledamot inte tillgodoräknas arvoden för fem kalen-
derår, utgörs underlaget av medeltalet av beloppen för de hela kalenderår
som kan tillgodoräknas. Kan endast ett helt kalenderår tillgodoräknas, utgörs
underlaget av arvodet för det året. Kan inte helt kalenderår tillgodoräknas,
utgörs underlaget av det genomsnittliga arvodet för de hela kalendermånader
som kan tillgodoräknas multiplicerat med tolv.

Arvode som avses i andra stycket är

5 Senaste lydelse 2009:1582.

6 Senaste lydelse 2009:1582.

background image

3

SFS 2012:887

1. talmansarvode enligt 2 kap. 1 §,
2. ledamotsarvode enligt 3 kap. 1 §,
3. tilläggsarvode enligt 3 kap. 2 §,
4. arvode enligt 1 § 1�4 och 6 lagen (1989:185) om arvoden m.m. för upp-

drag inom riksdagen, dess myndigheter och organ,

5. arvode enligt 2 kap. 2 § den upphävda lagen (1996:304) om arvode

m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet, och

6. arvode till statsråd om statsrådstid inräknas enligt fjärde stycket.
I antalet fullgjorda hela år i riksdagen inräknas tid som ledamot av

Europaparlamentet före den 14 juli 2009. I antalet fullgjorda hela år i riks-
dagen inräknas också tid då en ledamot varit statsråd om statsrådstiden på-
börjats före 2003 och inte gett rätt till statsrådspension.

Jämförelsebeloppet anknyts till prisbasbeloppet för året före avgångsåret

och räknas om vid förändring av prisbasbeloppet.

13 kap.

9 §

7

Underlaget för beräkning av inkomstgaranti de första fem garantiåren

utgörs av följande arvoden som betalas vid avgångstillfället:

1. ledamotsarvodet enligt 3 kap. 1 §,
2. tilläggsarvode enligt 3 kap. 2 §, och
3. arvoden för månad till riksdagsledamot enligt 1 § 2, 4 och 6 lagen

(1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter
och organ.

Från och med det sjätte garantiåret beräknas inkomstgaranti enbart på det

ledamotsarvode som betalas vid avgångstillfället.

16 kap.

2 §

8

Ett beslut av Riksdagens arvodesnämnd enligt 13 kap. 16 eller 27 §

denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Vid överklagande
till kammarrätten krävs prövningstillstånd.

Nämndens beslut enligt 3 kap. 1 § får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 2006:998.

8 Senaste lydelse 2006:998.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012