SFS 2012:889 Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)

120889.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arkivlagen (1990:782);

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § arkivlagen (1990:782) ska ha

följande lydelse.

12 §

Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 11 §§ får en

statlig myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom sådant
återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av

1. lag eller föreskrift som meddelas av regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer, eller

2. särskilt beslut av regeringen.
Första stycket gäller inte handlingar som en myndighet har fått som lån.
För myndigheter under riksdagen finns särskilda bestämmelser om när de

får avhända sig allmänna handlingar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:66.

SFS 2012:889

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012