SFS 2012:892 Lag om ändring i lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen

120892.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:999) med
ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för
riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän
och Riksrevisionen;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:999) med eko-

nomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen,
Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen

dels att i lagens rubrik samt i 19, 22�25 samt 31 §§ ordet

⬝riksdagsförvaltningen⬝ ska skrivas med stor begynnelsebokstav,

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 38 § ska sättas närmast före 44 §,
dels att rubrikerna närmast före och närmast efter 40 § ska sättas närmast

före 45 § respektive 46 §.

1 §

I denna lag finns bestämmelser i anslutning till 9 kap. regeringsformen.

Bestämmelserna gäller för verksamhet som Riksdagsförvaltningen,

Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen ansvarar för. Bestämmelser om
Riksbanken finns i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Vad som sägs om resultatredovisning i 37 § andra stycket ska dock inte

gälla för Riksdagsförvaltningen i fråga om resultatet i riksdagens nämnd-
myndigheter med undantag för Partibidragsnämnden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Bestämmelsen i 1 § i dess nya lydelse tillämpas första gången i fråga

om verksamhetsåret 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:65.

SFS 2012:892

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012