SFS 2012:894 Förordning om ändring i statsflygsförordningen (1999:1354)

120894.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i statsflygsförordningen (1999:1354);

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver att 11 § statsflygsförordningen (1999:1354) ska ha

följande lydelse.

11 §

Beställaren ska ersätta Försvarsmakten för

1. flygtransportkostnader,
2. upphandling,
3. kostnader när beställningar återtas,
4. avgifter för riskfinansiering och skadereglering enligt 16 §.
I de fall statschefen eller den högsta civila ledningen är beställare ska

Försvarsmakten ta ut avgifter för flygning med statsflyget med högst
10 800 kr per flygtimme.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

Thomas Strömgren
(Statsrådsberedningen)

SFS 2012:894

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012