SFS 2012:844 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

120844.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 21 § lagen (1990:314) om ömse-

sidig handräckning i skatteärenden ska ha följande lydelse.

21 §

3

Bestämmelser om sådan handräckning i skatteärende som avses i 3 §

första stycket 1 och 3 finns

� såvitt avser mervärdesskatt, i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den

7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdes-
skattebedrägeri, och

� såvitt avser punktskatter, i rådets förordning (EG) nr 2073/2004 av den

16 november 2004 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter.

Bestämmelser om handräckning som avses i rådets direktiv 2010/24/EU

av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som
avser skatter, avgifter och andra åtgärder finns i lagen (2011:1537) om
bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.

Bestämmelser om handräckning som avses i rådets direktiv 2011/16/EU

av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning

4

finns i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unio-
nen i fråga om beskattning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana ärenden om handräck-

ning som har inletts före ikraftträdandet.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande till och med utgången av 2014 för

automatiskt informationsutbyte som avses i artikel 3 i rådets direktiv
77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd mellan
medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning och
skatter på försäkringspremier

5.

1 Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:76.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete
i fråga om beskattning (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1, Celex 32011L0016).

3 Senaste lydelse 2011:1538. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

4 EUT L 64, 11.3.2011, s. 1 (Celex 32011L0016).

5 EGT L 336, 27.12.1977, s. 15 (Celex 31977L0799).

SFS 2012:844

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:844

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)