SFS 2012:860 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

120860.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1205) om handel
med utsläppsrätter;

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver att 19 e och 20 §§ förordningen (2004:1205) om

handel med utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

19 e §

1

Uppgifterna i en ansökan enligt 18 a § ska vara verifierade av en

kontrollör som är ackrediterad för uppgiften enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav på ackredite-
ring och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upp-
hävande av förordning (EEG) nr 339/93

2.

20 §

3

Beslut om tilldelning av utsläppsrätter till anläggningar ska grundas

på de uppgifter som lämnas av verksamhetsutövaren i ansökan om tilldel-
ning.

Beslut om tilldelning som avser en ansökan enligt 18 a § får endast grun-

das på uppgifter som har verifierats av en kontrollör enligt 19 e §.

Trots andra stycket får tilldelning ske om avsaknaden av godkänd verifie-

ring beror på exceptionella och oförutsebara omständigheter som varit utan-
för verksamhetsutövarens kontroll och som inte kunde ha undvikits även om
verksamhetsutövaren hade varit aktsam i skälig utsträckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:844.

2 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

3 Senaste lydelse 2011:844.

SFS 2012:860

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012