SFS 2012:875 Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

120875.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2001:559) om vägtrafik-

definitioner ska ha följande lydelse.

2 §

2

1 Prop. 2012/13:23, bet. 2012/13:TU4, rskr. 2012/13:54.

2 Senaste lydelse 2011:913.

Beteckning

Betydelse

Lätt lastbil

En lastbil med en totalvikt av högst
3,5 ton.

Lätt motorcykel

1. En motorcykel på två eller fyra hjul
a) som drivs av förbränningsmotor
med en slagvolym om högst 125 ku-
bikcentimeter, en nettoeffekt av högst
11 kilowatt och ett förhållande mellan
nettoeffekt och tjänstevikt som inte
överstiger 0,1 kilowatt/kilogram,
b) med annan motor än förbrännings-
motor som har en nettoeffekt av högst
11 kilowatt och ett förhållande mellan
nettoeffekt och tjänstevikt som inte
överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.
2. En motorcykel på tre hjul med en
nettoeffekt av högst 15 kilowatt.

Lätt släpfordon

1. Ett släpfordon med en totalvikt av
högst 750 kilogram.
2. Ett släpfordon med en totalvikt
över 750 kilogram under förutsätt-
ning att dragfordonets och släpfordo-
nets sammanlagda totalvikt inte över-
stiger 3,5 ton.

Lätt terrängvagn

En terrängvagn vars tjänstevikt är
högst 2 ton.

SFS 2012:875

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

2

SFS 2012:875

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Tung lastbil

En lastbil med en totalvikt över
3,5 ton.

Tung motorcykel

1. En motorcykel på två eller fyra hjul
vars motor har en slagvolym som över-
stiger 125 kubikcentimeter, en netto-
effekt som överstiger 11 kilowatt eller
ett förhållande mellan nettoeffekt och
tjänstevikt som överstiger 0,1 kilowatt/
kilogram.
2. En motorcykel på tre hjul med en
nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt.

Tungt släpfordon

Ett annat släpfordon än ett lätt släpfor-
don.

Tung terrängvagn

En terrängvagn med en tjänstevikt
över 2 ton.