SFS 2012:891 Lag om ändring i lagen (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter

120891.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:607) om beslutande organ
i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande
arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1980:607) om beslu-

tande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos
riksdagen och dess myndigheter

2 ska ha följande lydelse.

4 §

3

Riksdagsstyrelsen utfärdar instruktion för Riksdagens ansvarsnämnd

och utser dess ledamöter.

Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en redo-

görelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Bestämmelsen i 4 § andra stycket tillämpas första gången i fråga om

verksamhetsåret 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:64.

2 Lagen omtryckt 1994:271.

3 Senaste lydelse 2004:1366.

SFS 2012:891

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012