SFS 2012:895 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

120895.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:588) om behand-

ling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1

dels att nuvarande 5 a § ska betecknas 5 b §,
dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande

lydelse.

5 §

2

På begäran av Tullverket ska sådana uppgifter lämnas ut som avses i

2 kap. 3 § 1�5, 10 och 11 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet om en person som

1. är eller kan antas vara gäldenär enligt tullagstiftningen,
2. är eller kan antas vara skyldig att betala skatt för vara vid import,
3. är eller kan antas vara skattskyldig enligt lagen (1994:1563) om tobaks-

skatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt
på energi,

4. avses i 3 §, eller
5. annars är föremål för Tullverkets kontrollverksamhet.
Tullverket har rätt att ta del av sådana uppgifter om enskilda som avses i

2 kap. 3 § 1�5, 10 och 11 lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet vid direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt
2 kap. 8 § andra stycket samma lag.

5 a §

På begäran av Tullverket ska sådana uppgifter lämnas ut som avses i

2 kap. 4 a § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet.

Tullverket har rätt att ta del av sådana uppgifter om enskilda som avses i

2 kap. 4 a § lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattnings-
verksamhet vid direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 8 §
tredje stycket samma lag.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse 2003:1023.

SFS 2012:895

Utkom från trycket
den 21 december 2012

background image

2

SFS 2012:895

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)